Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 08/17.11.2023 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА, УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМИ Г-Н КАМЕНОВСКИ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинския съвет на заседание на 23.11.2023 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 1. Докладна записка с Вх. № 11/17.11.2023 г., относно Компенсирани промени в разчета на капиталовите разходи на Община Мизия, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. и от преходен остатък от целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г.

Корекция в разходната част на бюджета на Община Мизия в местни дейности за 2023 г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. експерт „БФ“

 

 1. Докладна записка с Вх. № 9/17.11.2023 г., относно Отказ за покупка на сгради, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в гр. Мизия, общ. Мизия

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва: Пенка Берчева  – Гл. специалист  „ОСЗ“

 

 1. Докладна записка с Вх. № 10/17.11.2023 г., относно Изготвяне на експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв. 38, гр. Мизия

     Докладна записка от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва: Пенка Берчева  – Гл. специалист „ОСЗ“

 

 1. Предложение с Вх. № 04/16.11.2023 г., относно Избор на заместник-председатели на Общински съвет Мизия

     Вносител: Татяна Спасова – Председател на ОбС –Мизия

 

 1. Докладна записка с Вх. № 05/16.11.2023 г., относно Определяне представител на Общински съвет – Мизия в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

     Вносител: Татяна Спасова – Председател на ОбС –Мизия

 

 1. Предложение с Вх. № 06/16.11.2023 г., относно Приемане състав на постоянните комисии към Общински съвет – Мизия, Мандат 2023-2027

Вносител: Татяна Спасова – Председател на ОбС –Мизия

 

 1. Предложение с Вх. № 07/16.11.2023 г., относно Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници към Общински съвет, Мизия.

Вносител: Татяна Спасова – Председател на ОбС –Мизия

 1. Предложение с Вх. № 12/17.11.2023 г., относно Избиране на състав на Постоянната комисия по ЗПКОНПИ

Вносител: Татяна Спасова – Председател на ОбС –Мизия

 

 1. Предложение с Вх. № 08/16.11.2023 г., относно Откриване на процедура и избор на комисия за извършване проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Оряхово и изготвянето на доклад, съгласно чл. 68, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.

Вносител: Татяна Спасова – Председател на ОбС –Мизия

 

 1. Разни

        

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА

Председател на ОбС Мизия 

Материали
Scroll to Top