Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 484/18.11.2022 г.

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 24.11.2022г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Докладна записка с Вх. № 800/18.11.2022 г., относно Компенсирани промени в капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. и от собствени приходи.

      Корекция в програмата за капиталови разходи, в разходната част на бюджета на Община Мизия в делегирани от държавата и в местни дейности за 2022 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“

 1. Докладна записка с Вх. № 790/15.11.2022 г., относно Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински терен в гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх. № 791/15.11.2022 г., относно Отдаване под наем на помещения – общинска собственост за здравни дейности.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх. № 792/15.11.2022 г., относно Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 48043.545.14 в землището на гр. Мизия – частна общинска собственост за създаване на трайни насъждения.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх. № 795/16.11.2022г., относно Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на електронното управление на помещение, находящо се в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх. № 789/14.11.2022 г., относно Свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“

 1. Предложение с Вх. № 793/15.11.2022 г., относно Поемане на разходите по погребение в с. Крушовица.

Предложение от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 1. Докладна записка с Вх. 796/17.11.2022 г., относно Мерки за зимното поддържане и почистване на общинската пътна мрежа при община Мизия през зимния сезон 2022/2023 г. и нормалното функциониране на бюджетните учреждения в общината.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Стефан Каменовски – гл. специалист „ОМП“

 1. Докладна записка с Вх. № 799/18.11.2022 г., относно Кандидатстване на Община Мизия пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по обявена Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия

 1. Докладна записка с Вх. 797/18.11.2022 г., относно Удостоверяване, че реализиране на проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е в съответствие с приоритетите на Общинския план за развитие на Община Мизия за периода 2014 – 2020 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия

 1. Докладна записка с Вх. № 798/18.11.2022 г., относно Кандидатстване на Община Мизия по Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия

 1. Разни

 

 

С уважение,

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА

Председател на ОбС Мизия

 

График-комисии
Материали

 

Scroll to Top