Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 534 /21.04.2023 г.

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинския съвет на заседание на 27.04.2023 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

 

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 
 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Докладна записка с Вх. № 904/19.04.2023 г., относно Приемане на извършени от „ВиК“ ООД – гр. Враца инвестиции /активи/ във ВиК инфраструктура и предаване управлението им на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца.

     Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

     Докладва: Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“

 1. Докладна записка с Вх. № 906/19.04.2023 г., относно Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на община Мизия за периода 2023-2025 г.

     Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

     Докладва: Стефан Каменовски – гл. експерт „ОМП“

 1. Докладна записка с Вх. № 907/19.04.2023 г., относно Промени в общинска транспортна схема на община Мизия.

     Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва:  Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“

 1. Докладна записка с Вх. № 905/19.04.2023г., относно Проект BG06RDNP001-19.610-0077 „Помощ за подготвителни дейности за създаване на Местна инициативна група "Козлодуй, Мизия и Хайредин" и разработване на многофондова стратегия за водено от общностите местно развитие 2021 - 2027”; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

    Докладна записка  от Валя Берчева – кмет на община Мизия

    Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

 1. Докладна записка с Вх. № 910/19.04.2023 г., относно Поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД (ФОНД „ФЛАГ“) за финансиране изработването на проекти във фаза „работен проект“

     Докладна записка  от Валя Берчева – кмет на община Мизия

     Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

 1. Докладна записка с Вх. № 909/19.04.2023 г., относно Разпределение на месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 Януари 2022г. до 31 декември 2022 г., постъпили по сметка на Община Мизия от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на основание влезли в сила изменения и допълнения на Закона за Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ № 100/16.12.2022 г. в сила от 01.01.2023 г.).

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“

 1. Докладна записка с Вх. 912/20.04.2023 г., относно Приемане на доклад за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в Община Мизия за 2022 г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“

 1. Докладна записка с Вх. 913/20.04.2023 г., относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2023г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“

 1. Предложение с Вх. № 911/19.04.2023 г., относно Избор на комисия за извършване проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Оряхово и изготвянето на доклад, съгласно чл. 68, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.

Предложение от Татяна Спасова – Председател на ОбС Мизия

 1. Разни
 

С уважение,

ТАТЯНА СПАСОВА

Председател на ОбС Мизия 

Протокол от обществено обсъждане
График-комисии
Материали
Scroll to Top