Община Мизия

Официален сайт

Механизъм - Лична помощ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Община Мизия от 05 август 2019 г. започва прием на документи за предоставяне на лична помощ по механизма за лична помощ.

 

Кой има право иа лична помощ до 31.12.2020 г.:

  • лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
  • децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  • децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Считано от 05.08.2019 г. живущите в община Мизия по настоящ адрес кандидат-потребители за включване в механизма за лична помощ, както и кандидатите за Личен асистент, могат да подадат заявления на адрес:

гр. Мизия, ул. «Георги Димитров» №25-27, административна сграда община Мизия, етаж I, стая 103.

Заявления ще се приемат във всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 ч, както и по елекронен път.

 

I. За кандидат-потребителите на социалната услуга в рамките на механизма се изискват следните документи:

1. Заявление /Приложение № 1/, в което посочва избраното от потребителя лице за асистент;

2. Направлението, издадено от дирекция „Социално подпомагане", с определения брой часове за лична помощ.

Когато в заявлението не е посочили асистент, общината може да предложи асистент.

В заявлението, кандидат-потребителите (Законен представител) изрично дават съгласие:

  • добавката за чужда помощ да се превежда за заплащането на ползваната услуга;
  • до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД (в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

 

 

II. За кандидатите за лични асистенти в рамките на механизма се изискват следните документи:

Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

  1. 1.Заявление за асистент /Приложение №4/
  2. 2.Документ за самоличност (за справка);
  3. 3.Автобиография;
  4. 4.декларация, че не са ми налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;
  5. 5.копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор;

 

 

Документи за кандидатстване може да намерите в гр. Мизия, ул. «Георги Димитров» №25-27, административна сграда община Мизия, етаж I, стая 103 или да изтеглите от интернет страницата: www.miziabg.com/

 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ - ЛИЧЕН АСИСТЕНТ:

Декларация 1

Декларация 2

Заявление - декларация

 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ - ПОТРЕБИТЕЛ:

Деклрация

Заявление - декларация

 

Scroll to Top