Община Мизия

Официален сайт

СТРУКТУРА  И  ЧИСЛЕНОСТ

На Общинска администрация при Община гр. Мизия

 

А. Структура и численост на Общинска администрация

№ по ред

Структура

Брой

Вид правоотношение

1

2

3

5

І.

Ръководство

6

ТП/СП

1.

Кмет на Общината

1

ТП

2.

Зам.кмет на Общината

2

ТП

3.

Секретар на Община Мизия и Служител по сигурността на информацията

1

СП

4.

Главен архитект

1

ТП

5.

Финансов контрольор

1

СП

ІІ.

Обща администрация

13

ТП/СП

1.

Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности„

 

ТП/СП

2.1.

Директор Д ”АПИОФД”

1

СП

2.2.

Главен счетоводител

1

СП

2.3.

Ст.спец. „ГРАО„

2

ТП

2.4.

Гл.спец. „Човешки ресурси„

1

ТП

2.5.

Гл.спец. „Административно обслужване на населението”

1

ТП

2.6.

Гл. спец. „ЕПП“

1

ТП

2.7.

Гл. експерт „БФ”

1

СП

2.8.

Старши счетоводител

1

ТП

2.9

Старши специалист "Счетоводител"

1

ТП

2.10

Гл.спец. „Отбранително-мобилизационна подготовка“

1

ТП

2.11

Специалист „ГРАО“

1

ТП

2.12

Технически сътрудник

1

ТП

ІІІ.

Специализирана администрация

21

ТП/СП

1.

Дирекция „ Устройство на територията, европейски програми и проекти икономически и стопански дейности „

13

ТП/СП

3.1.

Директор „УТЕППИСД“

1

СП

3.2.

Гл.спец. „Общинска собственост и земеделие”

1

ТП

3.3.

Ст.спец.”ПСИК„

1

ТП

3.4.

Ст.спец. „Кадастър и деловодство”

1

ТП

3.5.

Ст.експерт „УТС”

1

СП

3.6.

Гл. експерт „Обществени поръчки ”

1

ТП

3.7.

Гл.спец.„Устройство на територията”

1

ТП

3.8.

Младши експерт „ЕПП и култура“

1

ТП

3.9.

Ст.спец. „ЕПП, туризъм и околна среда“

1

ТП

3.10.

Гл.спец. „Екология”

1

ТП

3.11

Гл.спец. „Приходи“

1

ТП

3.12

Ст.спец. „Приходи“

1

ТП

3.13

Юрисконсулт

1

ТП

ІV.

Дирекция „Хуманитарни дейности, образование, култура и младежки политики“

8

СП/ТП

4.1

Директор на Дирекция „ХДОКМП“

1

СП

4.2

Главен експерт „Образование“

1

ТП

4.3

Секретар на МКБППМН“

1

ТП

4.4

Главен експерт „Здравеопазване и социални дейности“

1

ТП

4.5

Ст.спец. „Етнически въпроси, младежки дейности и спорт“

1

ТП

4.6

Ст.спец. „Социални дейности“

1

ТП

4.7

Гл.спец. „Връзки с обществеността“

1

ТП

4.8

Специалист „Мрежова и информационна сигурност“

1

ТП

 

Б. Структура на изнесена администрация – Кметства в Община Мизия

№ по ред

Кметства

Брой

Вид правоотношение

1

2

3

5

І.

Кметство село Войводово

1

ТП

         1.

Кмет на кметство село Войводово

               1

                 ТП

ІІ.

Кметство село Крушовица

2

ТП

         1.

Кмет на кметство село Крушовица

               1

                 ТП

         2.

Ст.спец. „Приходи и ГРАО“ в кметство с. Крушовица

               1

                 ТП

ІІІ.

Кметство село Софрониево

2

ТП

         1.

Кмет на кметство село Софрониево

               1

                 ТП

         2.

Гл.спец. „Кметство„ с. Софрониево

               1

                 ТП

ІV.

Кметство село Липница

2

ТП

         1.

Кмет на кметство село Липница

               1

                 ТП

         2.

Ст.спец. „Приходи и ГРАО“ в кметство с. Липница

               1

                 ТП

V.

Кметство село Сараево

0.5

ТП

         1.

Кметски наместник на кметство село Сараево

              0.5

                 ТП

 

 

Scroll to Top