Община Мизия

Официален сайт

ЗАПОВЕД №РД.11-71/11.03.2014г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, решение № 337/13.02.2014г. на Общински съвет - Мизия и чл.70 от НАРЕДБА №5 на ОбС-Мизия за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинко имущество на територията на Община Мизия

Н А Р Е Ж Д А М:

1. На 11.04.2014г. /петък/ от 11:30ч. в зала №311, в сградата на Общинска администрация – гр.Мизия ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 10 години на: Обособено помещение с площ 34,00кв.м., обособено помещение с площ 16,16кв.м. и фоайе към него с площ 7,50кв.м., находящи се в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия /първи етаж/, за срок от 10 години, за банков офис. 2. Определям начална конкурсна наемна цена, в размер на 8,00 лева на кв.м./мес. или 461,28 лева на месец, съгласно решение №337/13.02.2014г. на ОбС – Мизия. 3. Определям следните конкурсни условия: 1.Помещението да се използва за банкова дейност; 2.Най-висока предложена наемна цена; 3.Запазване/създаване на работни места; 4.Наличието на банкомати и ПОС терминали на територията на община Мизия; 5.Обхванат брой клиенти на територията на община Мизия; 6.План за модернизиране на офиса; 7.Други условия и изисквания на кандидата. 4. Оглед на обекта може да се извършва всеки ден от 8:30ч. до 17:00 ч. до 10.04.2014г. /до 18.04.2014г. – за втора дата/. 5. Депозитът за участие в конкурса се определя в размер на 10 % от началната конкурсна цена и се внася до 16:00 часа на 10.04.2014.г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на общинска Администрация, гр.Мизия, след закупуване на конкурсна документация. 6. Конкурсната документация, в размер на 50,00 лева може да се закупува от 13.03.2014г. до 17:00ч. на 10.04.2014г. в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр Мизия. 7. При неявяване на кандидатите за обекта по т.1 повторна процедура да се проведе на 21.04.2014г. при същите условия, място и час. За нея конкурсна документация се закупува от 11.04.2014г. до 16:00 часа на 18.04.2014г. Депозитът за участие в размер на 10 % от началната конкурсна цена се внася от 11.04.2014г. до 16:00 часа на 18.04.2014г по депозитна сметка на Община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, след закупуване на конкурсна доку-ментация. 8.Заявления по образец за участие в конкурса да се приемат до 11:00 часа на 11.04.2014г. /в запечатан непрозрачен плик/. Към заявлението задължително се прилагат документи, описани в конкурсната документация. 9. До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината, или системно нарушават актове на общината. 10. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договора за наем, като част от нея. 11. Назначавам комисия, която след провеждане на конкурса да състави протокол, който да ми предостави в 3-дневен срок, от датата на провеждане на конкурса. 12.Заповедта, с изключение състава на комисията да бъде публикувана на сайта на Общината, в местен ежедневен вестник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация в 3-дневен срок от нейното издаване. 13.Копие от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение. Контрол по заповедта възлагам на ДД „УТИСХД" – Филка Лазарова.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/ Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top