Община Мизия

Официален сайт

З А П О В Е Д № РД.11-77/31.03.2015 год
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, при условията и по реда на чл.14, ал. 2 от ЗОС и в изпълнение на Решение №487/06.03.2015г. на Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 16.04.2015г. от 11:30ч. в зала № 311 в сградата на общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособено помещение с площ 180,00кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на ОДЗ "Здравец" /в ІІІ-ти блок/ – публична общинска собственост, с. Крушовица, кв. 56, УПИ ІІ, за срок от 10 години, за производство на шивашки изделия. 2. Определям начална конкурсна цена - 0,80 лв. за 1 кв.м. месечно (съгласно тарифата за определяне на базисните наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество към Наредба №5 на ОбС - Мизия). 3. Кандидатите за участие в конкурса могат да закупят документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30,00 /тридесет/ лева и се закупува от 01.04.2015г. до 15.04.2015г. 4. Депозитът за участие се определя в размер на 10% (14,40 лв) от началната конкурсна цена и се внася до 16,00 часа на 15.04.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на общинска администрация до 17,00 часа на 15.04.2015г., след закупуване на конкурсна документация. 5. Предложенията се приемат в запечатан плик в Информационния център до 11:00 часа на 16.04.2015г. /за втора дата – до 11:00ч. на 22.04.2015г./. 6. Насроченият конкурс може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие. 7. В случай, че конкурсът не се проведе, повторен конкурс ще се проведе на 23.04.2015г. при същите условия и час. За него документация се закупува от 16.04.2015г. до 17:00 часа на 22.04.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена се внася до 16:00ч. по депозитна сметка по т.4, или до 17:00 часа на касата в Информационния център на община Мизия на 22.04.2015г., след закупуване на конкурсна документация. 8. До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината. 9. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договора за наем, като част от нея. 10. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на конкурса, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок. 11. Обявление за конкурса да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и кметство Крушовица, в 3-дневен срок от нейното издаване. Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/ Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top