Община Мизия

Официален сайт

Информация за предоставяне на услуга

 • Услуга:
  • 2016 Издаване на удостоверение за наследници

   Издаване на удостоверение за наследници
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 1
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни, 3 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 месеца или до промяна
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • по реда на АПК

 • Ограничения и условности:
  • по реда на АПК

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • www.obshtinamizia.com
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности"
Адрес: обл. Враца, общ. Мизия, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, п.к. 3330
Код за междуселищно избиране: 09161
Телефон за връзка: (09161)23-15
Факс: (09161)20-12
Адрес на електронна поща: obshtinamizia@gmail.com
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, 8:30 до 12:30ч и от 13:00 до 17:00ч Информационният център за Административно обслужване на населението работи без прекъсване за обедна почивка
Изисквания, процедури, инструкции

Заявяване на услуга

Заявителя подава заявление лично или чрез упълномощен представител в Звеното за административно обслужване, чрез електронна поща или по пощата

Заплащането на таксата може да стане на гише в ЗАО или по банков път

 

Предоставяне на услуга

В посочения срок Заявителя или упълномощено от него лице може да получи заявената услуга на гише в Звеното за административно обслужване или по пощата /друг лицензиран оператор/ ако е заявил

ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГА

СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГИШЕ В ЗАО ИЛИ ПО ПОЩА

Образци
Нормативна уредба
Закон за гражданската регистрация
 
 
Закон за местните данъци и такси
 
 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида:

За обикновена услуга 4 лв. за първа страница и за всяка следваща страница по 1 лв.
За бърза услуга 6 лв. за първа страница и за всяка следваща страница по 1 лв.
 

на основание Наредба №11 за оределянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой
По банков път

 

Scroll to Top