Община Мизия

Официален сайт

ЗАПОВЕД №РД.11-472/27.11.2017г.
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, решение № 316/27.10.2017г. на Общински съвет - Мизия и чл.70 от Наредба №5 на ОбС-Мизия за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинко имущество на територията на Община Мизия

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се открие процедура по провеждане на ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем на две съседни помещения с обща площ 54,60 кв.м, находящи се в Масивна сграда – автоспирка /цялата с площ от 96,00 кв.м./ - публична общинска собственост, в кв. 79 по плана на с.Софрониево, за търговски цели, за срок от 10 години. 2. Конкурсът да се проведе на 18.12.2017г. /понеделник/ от 11:30ч. в зала №311, в сградата на Общинска администрация – гр.Мизия. 3. Определям начална конкурсна цена /НКЦ/, в размер на 81,90лв/месечно, представляваща 54,60 кв.м х 1,50лв/кв.м. 4. Определям следните конкурсни условия: 4.1.Запазване/създаване на работни места; 4.2.Най-висока предложена наемна цена /над НКЦ/; 4.3.Помещенията да функционират като хранителен магазин; 4.4.Извършване на ремонтни дейности и инвестиции в обекта /видовете дейности и конкретно стойностно изражение /. 5. Оглед на обекта може да се извършва всеки ден от 30.11.2017г. до 15.12.2017г., от 8:30ч. до 17:00 ч. 6. Депозитът за участие в конкурса се определя в размер на 10 % от началната конкурсна цена /8,19лв/ и се внася до 16:00 часа на 15.12.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на общинска Администрация, гр.Мизия, след закупуване на конкурсна документация. 7. Конкурсната документация, в размер на 30,00 лева може да се закупува от 30.11.2017г. до 17:00ч. на 15.12.2017г. в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр Мизия. 8. Заявления по образец за участие в конкурса и изискуемите документи в Конкурсната документация да се приемат до 11:00 часа на 18.12.2017г. /в запечатан непрозрачен плик/. 9. До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината, или системно нарушават актове на общината. 10. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договора за наем, като част от нея. 11. Назначавам комисия в състав: която след провеждане на конкурса да състави доклад, който да ми предостави в 3-дневен срок, от датата на провеждане на конкурса. 12.Заповедта, с изключение състава на комисията да бъде публикувана на сайта на Община Мизия, в местен ежедневен вестник, както и да бъде поставена на видно място в сградите на Общинска администрация, гр. Мизия и кметство, с. Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване. 13.Копие от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение. Контрол по заповедта възлагам на ДД „УТИСХД" – Филка Лазарова.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/ Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top