Община Мизия

Официален сайт

ЗАПОВЕД №РД.11 – 665 / 01.12.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.70 от Наредба №5 на

Общински съвет - Мизия за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия, Решение № 116/30.07.2020г. по Протокол №10/30.07.2020г. на Общински съвет - Мизия

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да се открие процедура по провеждане на ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за продажба на две самостоятелно обособени преходни помещения с обща застроена площ 65,00 кв.м, находящи се в едноетажна масивна сграда, с кад. №0.1354.2 – частна общинска собственост, в кв. 79 по плана на с.Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, при спазване на противоепидемични мерки.

2. Конкурсът да се проведе на 18.12.2020г. /петък/ от 11:30ч. в зала №311, в сградата на Общинска администрация – гр.Мизия, при спазване на противоепидемични мерки.

3. Определям начална конкурсна цена /НКЦ/, в размер на 6 900,00лв.

4. Определям следните конкурсни условия:

4.1.Запазване/създаване на работни места;

4.2.Най-висока предложена продажна цена /над НКЦ/;

4.3.Помещенията да функционират като смесен магазин – хранителни и промишлени стоки, и заведение за хранене;

4.4.Извършване на инвестиции и стопанско развитие на обектите;

4.5. Насрещни предложения на участника, благоприятни за общината, в т.ч. дейности свързани с опазване на околната среда.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки ден от 03.12.2020г. до 17.12.2020г., от 8:30ч. до 16:30 ч.

6. Депозитът за участие в конкурса се определя в размер на 10 % от началната конкурсна цена /690,00лв/ и се внася до 16:00 часа на 17.12.2020г. по депозитна сметка на община Мизия: BG68UBBS88883312134401, BIC: UBBSBGSF при банка „ОББ” АД, след закупуване на конкурсна документация.

7. Конкурсната документация, в размер на 30,00 лева може да се закупува от 03.12.2020г. до 17:00ч. на 17.12.2020г. в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр Мизия.

     8. Документи за участие в конкурса да се приемат до 11:00 часа   на 18.12.2020г., в запечатан непрозрачен плик, номериран и надписан съгласно изискванията в конкурсната документация.

9. До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината, или системно нарушават актове на общината.

10. Утвърждавам конкурсната документация и приложенията към нея.

11. Назначавам комисия в състав :

Председател:

и членове

Резервни членове:

която след провеждане на конкурса да състави доклад, който да ми предостави в 3-дневен срок, от датата на провеждането му.

12.Заповедта, с изключение състава на комисията да бъде публикувана на сайта на Община Мизия, в местен ежедневен вестник, както и да бъде поставена на видно място в сградите на Общинска администрация, гр. Мизия и кметство, с. Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.

13.Копие от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

Контрол по заповедта възлагам на ДД „УТЕППИСД” – Филка Лазарова.

   

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:       /п/

                                                                                                                   ВАЛЯ БЕРЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top