Община Мизия

Официален сайт

ЗАПОВЕД № РД.11-709/22.12.2020г.
На основание чл.76 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Доклад от 18.12.2020г. на комисия, определена със Заповед №РД.11-665/01.12.2020г., за провеждане на публично оповестен конкурс  

О Б Я В Я В А М:

   

    1За спечелил публично оповестен конкурс за продажба на две самостоятелно обособени преходни помещения с обща застроена площ 65,00 кв.м, находящи се в едноетажна масивна сграда, с кад. №0.1354.2 – частна общинска собственост, в кв. 79 по плана на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, ЕТ «ВИВЕРА-С-ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА», ЕИК ****************, с. Софрониево, с управител Виолета***********Йоницова, ЕГН **************, с адрес на управление: **************, ******************************, при продажна цена за имота в размер на 10000,00лв.

2.Спечелилият участник, след изтичане на 14-дневния срок от получаване на настоящата заповед и влизането й в сила, е длъжен да внесе следните суми:

   § 10000,00лв /десет хиляди лева/, представляваща продажната цена за имота. Сумата е платима по банков път по сметка BG26UBBS88888412135100, код за вид плащане: 445500,        BIC: UBBSBGSF при банка: “ОББ” АД, офис Мизия;

     § 200,00лв /двеста лева/, представляваща 2% върху продажната цена на имота - данък придобиване на имущество - в отдел МДТ към община Мизия или по банков път по сметка BG26UBBS88888412135100, код за вид плащане: 442500, BIC: UBBSBGSF при банка: “ОББ” АД, офис Мизия.

    4.След представяне на документи за извършени плащания да се сключи договор за покупко-продажба.

    5.Внесеният депозит за участие, в размер на 690,00 лв., да бъде възстановен на спечелилия участник, след заплащане на продажната цена.

  6.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца.

   7.Настоящата заповед да се връчи на участниците в публично оповестения конкурс и касиера на общината за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Филка Лазарова – ДД”УТЕППИСД”.

       

                                                                                  КМЕТ НА

                                                                                   ОБЩИНА МИЗИЯ:         /П/

                                                                                                                   

ВАЛЯ БЕРЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top