Община Мизия

Официален сайт

РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 33
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 33                           на сграда / вход в режим  на етажна собственост, намираща се  в гр./с. Мизия, пл. „Свобода“ бл. „АПК“, Област Враца; Община/район Мизия  
І.ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ      1.Идентификатор на сградата: 1686 2.Година на построяване: 1973 г. 3.Вид на строителната система: Монолитна 4.Брой етажи 4, в т.ч. Надземни 4, полуподземни ....................., подземни.......................... 5.Обща разгъната застроена площ на сградата: 780(кв. м) 6.Брой самостоятелни обекти в сградата: 9                                
 
Картата е съставена от М. Генов, Ст. Специалист „ПСИК“   Подпис на длъжностното лице: ...................................
 
ІІІ.УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 1.Управител: Сия Йовкова Берчева, ул. „Г. Димитров“ №68, гр. Мизия, Обл. Враца, тел. 0889003348 (трите имена; адрес – вход, обект; телефон) Избран на   21.11.2020 г. за срок от ................................год. 2.Управителен съвет Избран на 21.11.2020 г. за срок от ................................год. 2.1.Председател: Сия Йовкова Берчева, ул. „Г. Димитров“ №68, гр. Мизия, Обл. Враца, тел. 0889003348 (трите имена; адрес – вход, обект; телефон) 2.2.Членове: 2.2.1. Емилия Киновска 2.2.2. Милка Тодорова 2.2.3. ......................................................................................................................................... 2.2.4. ......................................................................................................................................... (трите имена; адрес – вход, обект; телефон)   3.Председател на Контролния съвет/Контрольор: Избран на 21.11.2020 г. за срок от ................................год.
  1. Десислава Митова,
  2. Лазарина Тошева,
  3. Стоянчо Радойски
 
 
 
ІІ.ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 1.Общо събрание  - Да; 2.Сдружение на собствениците – Да; При утвърдителен отговор на т.2 се попълват т.3 и 4 3.Наименование на сдружението: „Свобода“ 4.Номер и дата на вписване на сдружението по чл.29, ал.1 ЗУЕС: У-е № АБ-У-363/1012.2020 г.
Scroll to Top