Община Мизия

Официален сайт

РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 34
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 34   на сграда / вход в режим  на етажна собственост, намираща се  в гр./с. Мизия, ул. „Ал. Якимов“, №20, бл. 5, вх. Б, Област Враца; Община/район Мизия  
І.ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ      1.Идентификатор на сградата: 1689 2.Година на построяване: 1980 г. 3.Вид на строителната система: Панелна 4.Брой етажи 6, в т.ч. Надземни 6, полуподземни ....................., подземни.......................... 5.Обща разгъната застроена площ на сградата: 1200 (кв. м) 6.Брой самостоятелни обекти в сградата: 24                  
 
ІІ.ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 1.Общо събрание  - Да; 2.Сдружение на собствениците – Да; При утвърдителен отговор на т.2 се попълват т.3 и 4 3.Наименование на сдружението: „Блок №5, ул. „Александър Якимов“ №20, гр. Мизия, общ. Мизия“. 4.Номер и дата на вписване на сдружението по чл.29, ал.1 ЗУЕС:  У-е № АБ-У-368 / 15.12.2020 г.
 
ІІІ.УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 1.Управител: Николай Иванов Николов, Блок №5, Вх. Б, ет. 5, ап. 40, ул. „Александър Якимов“ №20, гр. Мизия, Обл. Враца, тел. 0892 463191 (трите имена; адрес – вход, обект; телефон) Избран на   03.12.2020 г. за срок от ................................год. 2.Управителен съвет Избран на 03.12.2020 г. за срок от ................................год. 2.1.Председател: Николай Иванов Николов (трите имена; адрес – вход, обект; телефон) 2.2.Членове: 2.2.1. Гергана Крущовенска 2.2.2. Иванка Цветанова Панова (трите имена; адрес – вход, обект; телефон)   3.Председател на Контролния съвет/Контрольор: Избран на 03.12.2020 г. за срок от ................................год.
  1. Иванка Цветанова Панова
Картата е съставена от М. Генов, Ст. Специалист „ПСИК“ Подпис на длъжностното лице: ...................................
Scroll to Top