Община Мизия

Официален сайт

РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 35
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 35   на сграда / вход в режим  на етажна собственост, намираща се  в гр./с. Мизия, ул. „Г. Димитров“ №42, бл. 3, вх. А, Област Враца; Община/район Мизия  
І.ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ      1.Идентификатор на сградата: 1679 2.Година на построяване: 1977 г. 3.Вид на строителната система: ППП 4.Брой етажи 4, в т.ч. Надземни 4, полуподземни ....................., подземни.......................... 5.Обща разгъната застроена площ на сградата: 864 (кв. м) 6.Брой самостоятелни обекти в сградата: 12                              
 
ІІ.ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 1.Общо събрание  - Да; 2.Сдружение на собствениците – Не; При утвърдителен отговор на т.2 се попълват т.3 и 4 3.Наименование на сдружението: 4.Номер и дата на вписване на сдружението по чл.29, ал.1
     
ІІІ.УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 1.Управител: Радослава Людмилова Грежделска,  ул. „Г. Димитров“ №42, бл. 3, вх. А, гр. Мизия, Обл. Враца, e-mail: radoslava_ts@mail.bg (трите имена; адрес – вход, обект; телефон) Избран на   14.10.2020 г. за срок от ................................год. 2.Управителен съвет Избран на 14.10.2020 г. за срок от ................................год. 2.1.Председател: Петко Василев Грежделски,  ул. „Г. Димитров“ №42, бл. 3, вх. А  гр. Мизия, Обл. Враца (трите имена; адрес – вход, обект; телефон) 2.2.Членове: 2.2.1. Петко Мирославов Бърборски 2.2.2. Мария – Луиза Драгомирова Йончева (трите имена; адрес – вход, обект; телефон)   3.Председател на Контролния съвет/Контрольор: Избран на 14.10.2020 г. за срок от ................................год.
  1. Мария – Луиза Драгомирова Йончева
Картата е съставена от М. Генов, Ст. Специалист „ПСИК“   Подпис на длъжностното лице: ...................................
Scroll to Top