Община Мизия

Официален сайт

РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 38
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 38   на сграда / вход в режим  на етажна собственост, намираща се  в гр./с. Мизия, ул. „Г. Димитров“ №60, бл. 1, вх. Б, Област Враца; Община/район Мизия  
І.ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ      1.Идентификатор на сградата: 1678 2.Година на построяване: 1976 г. 3.Вид на строителната система: Монолитна 4.Брой етажи 6, в т.ч. Надземни 6, полуподземни ....................., подземни.......................... 5.Обща разгъната застроена площ на сградата: 2640 (кв. м) 6.Брой самостоятелни обекти в сградата: 32                              
 
ІІ.ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 1.Общо събрание  - Да; 2.Сдружение на собствениците – Не; При утвърдителен отговор на т.2 се попълват т.3 и 4 3.Наименование на сдружението: 4.Номер и дата на вписване на сдружението по чл.29, ал.1
     
ІІІ.УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 1.Управител: Цветомир Любомиров Хаджидризов,  ул. „Г. Димитров“ №60, бл. 1, вх. Б, ап. 24 гр. Мизия, Обл. Враца, тел.: 0883 461013 (трите имена; адрес – вход, обект; телефон) Избран на   29.09.2020 г. за срок от ................................год. 2.Управителен съвет Избран на 29.09.2020 г. за срок от ................................год. 2.1.Председател:   Цветомир Любомиров Хаджидризов (трите имена; адрес – вход, обект; телефон) 2.2.Членове: 2.2.1. Галина Димитрова Крайчева 2.2.2. Дилян Валентинов Тахирски   (трите имена; адрес – вход, обект; телефон)   3.Председател на Контролния съвет/Контрольор:  Дилян Валентинов Тахирски Избран на 23.10.2020 г. за срок от ................................год.
Картата е съставена от М. Генов, Ст. Специалист „ПСИК“   Подпис на длъжностното лице: ...................................
Scroll to Top