Община Мизия

Официален сайт

РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 41
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 41   на сграда / вход в режим  на етажна собственост, намираща се  в гр./с. Мизия, ул. „Г. Димитров“ №32, бл. 4, вх. Б, Област Враца; Община/район Мизия  
І.ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ      1.Идентификатор на сградата: 1681 2.Година на построяване: 1975 г. 3.Вид на строителната система: Монолитна 4.Брой етажи 4, в т.ч. Надземни 4, полуподземни ....................., подземни.......................... 5.Обща разгъната застроена площ на сградата: 740 (кв. м) 6.Брой самостоятелни обекти в сградата: 9                                
 
ІІ.ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 1.Общо събрание  - Да; 2.Сдружение на собствениците –Не; При утвърдителен отговор на т.2 се попълват т.3 и 4 3.Наименование на сдружението: 4.Номер и дата на вписване на сдружението по чл.29, ал.1 ЗУЕС:.
     
ІІІ.УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 1.Управител: Евгени Любомиров Василев, ул. „Г. Димитров“ № 32, Бл. 4, Вх. Б, ап., гр. Мизия, Обл. Враца, тел.: 0888 120104 (трите имена; адрес – вход, обект; телефон) Избран на   11.01.2021 г. за срок от ................................год. 2.Управителен съвет Избран на 11.01.2021 г. за срок от ................................год. 2.1.Председател:    Евгени Любомиров Василев (трите имена; адрес – вход, обект; телефон) 2.2.Членове: 2.2.1. Силвия Борисова Кюсашка    2.2.2. Илия Илиянов Кирилов 2.2.3  Бойко Кирилов Борисов   (трите имена; адрес – вход, обект; телефон)   3.Председател на Контролния съвет/Контрольор:    Силвия Борисова Кюсашка   Избран на 11.01.2021 г. за срок от ................................год.
Картата е съставена от М. Генов, Ст. Специалист „ПСИК“   Подпис на длъжностното лице: ...................................
Scroll to Top