Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ I, имот с кад. № 0.460, кв. 97, по регулационния план на с. Софрониево, Община Мизия, с цел обособяване на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ) - I и УПИ XII в кв. 97, във връзка с намерението на Персиян Димитров за закупуване на УПИ XII с площ до 500 кв. м.

УПИ I с отреждане „за училища“ и УПИ XII с отреждане за „Жилищно ниско застрояване“.

Изработеният Проект се намира в Общинска администрация - Мизия, Дирекция „УТЕЕППИСД“, стая 209.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да отправят писмено възражение относно изработеният ПУП до Общинска администрация - Мизия в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top