Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08 – 12 / 30.03.2021г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ VII, кв. 75, по плана на с. Софрониево, общ. Мизия, с възложител „Рентех“ ЕООД, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните, на имот с кад. № 0.147, по плана на с. Софрониево, общ. Мизия и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Scroll to Top