Община Мизия

Официален сайт

Проект „Реконструкция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв.56, кад № 501.752 по плана на гр. Мизия, общ Мизия”
Untitled
Untitled

Административен договор за финансова помощ: BG06RDNP001-7.007-0078-СО1 от 08.05.2019 г.

Мярка: 7 ,,Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

Подмярка: 7.2 ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Източник за финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ezgif.com-gif-maker (8)

Бенефициент: Община Мизия                                                                             

  Начална дата: 08.05.2019г.

Крайна дата: 08.05.2022 г.

Проект „Реконструкция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв.56, кад № 501.752 по плана на гр. Мизия, общ Мизия” с административен договор № BG06RDNP001-7.007-0078-C01/08.05.2019г.

Проекта касае реконструкция на спортна инфраструктура общинска собственост – футболно игрище на малки врати и комбинирано игрище на баскетбол и волейбол, разположение в двора на Основно училище „Цанко Церковски” в гр. Мизия, УПИ I кв. 56, кад. № 501.752 по плана на града. Извършени са дейности по премахване на съществуващите настилки, полагане на нови такива (асфалтова настилка на комбинираното баскетболно и волейболно игрище, полагане на изкуствена трева на футболно игрище, разчертаване, доставка и монтаж на баскетболни кошове, мрежа за волейбол и врати за минифутбол. С цел предоставяне на възможност за спорт на обекта в по-тъмните        часове на денонощието е монтирано осветление.

Основната цел на проекта е чрез инвестиции в спортна инфраструктура да се подобрят условията на живот в община Мизия, да се повиши привлекателността на района и да се  насърчи социалното приобщаване и икономическото развитие.

Безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер 79 595, 13 лева седемдесет и девет хиляди петстотин деветдесет  и пет лева и тринадесет стотинки), като средствата са предоставени от ПРСР 2014-2020г.  на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и сключен административен договор между община Мизия и Държавен фонд „Земеделие“ № BG06RDNP001-8.007-0078/08.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Scroll to Top