Община Мизия

Официален сайт

ПРОЕКТ: “Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване по 4 (четири) обособени позиции: ОП1- Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване гр. Мизия, общ.Мизия; ОП 2- Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване с. Софрониево, общ. Мизия; ОП 3- Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване с. Крушовица, общ. Мизия; ОП4- Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване с. Липница, общ. Мизия“
Untitled

ПРОЕКТ: 

   Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване по 4 (четири) обособени позиции:  ОП 1 - Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване гр. Мизия, общ.Мизия; ОП 2 - Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване с. Софрониево, общ. Мизия;  ОП 3- Изграждане и реконструкция на площи за широко

обществено ползване с. Крушовица, общ. Мизия; ОП4 - Изграждане и реконструкция на  площи за широко обществено ползване с. Липница, общ. Мизия“

Административен договор за финансова помощ: № BG06RDNP001-7.006-0087-С01 от 18.05.2019 г.

Мярка: 7 ,,Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Подмярка: 7.2 ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Източник за финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ezgif.com-gif-maker (8)

Бенефициент: Община Мизия

Начална дата: 08.05.2019 г.

Крайна дата: 08.05.2022 г.

Проект „Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница, община Мизия” финансиран по административен договор № BG06RDNP001-7.006-0087-C01/08.05.2019г.

Проекта касае изграждане на площи за широко обществено ползване в имоти общинска собственост. Извършени са дейности по направа на нови основи на настилките, полагане на бетонови плочи и бордюри, полагане на ударопоглъщаща настилка, доставка и монтаж на детски съоръжения за игри на открито, доставка и монтаж на пейки, беседки и перголи, засаждане на цветя и храсти и облагородяване на зелени площи. На всички площадки във всички населени места е монтирано парково осветление.

Основната цел на проекта е чрез инвестицията да се подобрят условията на живот в община Мизия, да се повиши привлекателността на района и да се насърчи социалното приобщаване и икономическото развитие.

Безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер 507 965,38 лева (петстотин и седем хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), като средствата са предоставени от ПРСР 2014-2020г.  на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и сключен административен договор между община Мизия и Държавен фонд „Земеделие“ № BG06RDNP001-7.006-0087-C01/08.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Scroll to Top