Община Мизия

Официален сайт

ПРЕДСТОЯЩО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-МИЗИЯ НА 21.10.2021г.

Изх. 325 /15.10.2021 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                              

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 21.10.2021г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Заседателна зала на Община Мизия, ет. 3 при следния

 

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Вх. № 485/14.10.2021 г., докладна, относно Вземане на решение за одобряване на проектобюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 2023 и 2024 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“

 1. Вх. № 483/12.10.2021 г., докладна, относно Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на сграда публична общинска собственост, съгласно чл.89 от ЗДБРБ за 2021 г. на Община Мизия. Корекция в програмата за капиталови разходи и в разходната част на бюджета на Община Мизия в местни дейности за 2021 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“

 1. Вх. № 482/12.10.2021 г., докладна, относно Компенсирани промени в капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

    Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“

 1. Вх. № 484/14.10.2021 г., докладна, относно Корекция в Програмата за капиталови разходи и в разходната част на бюджета на Община Мизия в местни дейности за 2021 г. Компенсирани промени в капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“

 1. Вх. №480/07.10.2021 г., докладна, относно Приемане на Наредба №5 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“

 1. Вх. № 487/15.10.2021 г., докладна, относно Изготвяне на експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв.6, с. Войводово.

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“

 1. Вх. № 486/14.10.2021 г., докладна, относно Участие в проект за създаване на енергийно независими сгради на територията на общината, като част от интегриран мулти-национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини“, с източник на финансиране програма LIFE – 2021-2027 г., а също така и членство в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – Юрисконсулт на община Мизия

 1. Вх. № 481/12.10.2021 г., докладна, относно Одобряване на инвестиционно предложение за изграждане на площадка за временно съхранение на биоразградими и строителни отпадъци, съгласно изискванията на РИОСВ – Враца

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – Юрисконсулт на община Мизия

 1. Вх. № 488/15.10.2021 г., докладна, относно Кандидатстване на Община Мизия с проектно предложение по процедура BGENERGY – 2.002 „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ към Министерство на Енергетиката, съфинансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия

Докладва: Владимир Младенов – Ст. експерт „УТС“

 

 1. Разни

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

С уважение,

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия  

ГРАФИК-КОМИСИИ

МАТЕРИАЛИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top