Община Мизия

Официален сайт

Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г.

З А П О В Е Д

№ РД-01-915 от 09.11.2021 г. (изм. със Заповед РД-01-№ РД-01-919 от 10.11.2021 г.)

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

IВ Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. I, 32:

а) в буква „а“ думите „отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието” се заменят с „резултат от”;

 б) в буква „бб” накрая се добавя „или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2”

2. В т. II, 3 се създава буква „г”:

г.) (изм. със Заповед № РД-01-919 от 10.11.2021) „г) Удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml. Изследването се извършва с лабораторни диагностични тестове (ин витро медицински изделия - IVD), които имат “СЕ“ маркировка и са включени в базата данни на Съвместния изследователски център към Европейската комисия към 03.11.2021 г. Тестовете трябва да са с най-малко 97% специфичност и най-малко 92% чувствителност. Удостоверението се създава в Националната информационна система за борба с COVID-19 само за лица с лабораторни резултати, отговарящи на посочените и е достъпно в електронен формат на интернет страницата на Националната здравна информационна система - https://his.bg. Удостоверението е с валидност до 90 дни от датата на лабораторния тест и се издава за изследвания, направени след влизането в сила на тази заповед.“

II. Заповедта влиза в сила от 11.2021 г.

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

Министър на здравеопазването

   

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top