Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-31/12.11.2021г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на ПУП – ПР на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на имот с кад. № 501.29, УПИ I, кв. 4, по плана на гр. Мизия, с възложител Славчо Нигрилов Панов, с цел обособяване на два отделни УПИ I и  УПИ XX, кв. 4 за отделяне на съсобственост и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Scroll to Top