Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-32/22.11.2021г. на Зам. Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на ПУП – ПРЗ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имот с кад. № 501.323, УПИ II, кв. 63, по плана на с. Липница, общ. Мизия, с възложител Адрика 67 ЕООД, с цел промяна отреждането на имота от „за жилищно строителство“, в „за производствено-складови дейности“ и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Scroll to Top