Община Мизия

Официален сайт

Предстоящо редовно заседание на 23.12.2021г.

Изх. № 350 /17.12.2021 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 23.12.2021г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

 

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Вх. № 526/15.12.2021 г., докладна, относно Корекция в приходната и в разходната част на бюджета на Община Мизия в държавни и местни дейности за 2021 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“

  1. Вх. № 525/10.12.2021 г., докладна, относно Одобряване на План-сметка на разходите на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 година на територията на община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“

  1. Вх. № 527/16.12.2021 г., докладна, относно Одобряване на експертна оценка за поземлен имот в землището на с. Войводово.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Мариана Пировска  – гл. специалист „Общинска собственост и земеделие“

  1. Вх. № 523/08.12.2021 г., предложение, относно Приемане на План

за работа на Общински съвет Мизия през 2022 г.

Внася Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

  1. Разни

         6.1. Вх. № 520/03.12.2021 г., докладна, относно Средства от наем и продажби на имоти, общинска собственост, на пасища и общинска земеделска земя в с. Софрониево и средства, останали от ПМС за текущ ремонт на уличната мрежа в с. Софрониево.

Вносител на докладната Демира Димитрова – кмет на кметство Софрониево

         6.2. Вх. № 531/17.12.2021 г., информация, относно Мерки за зимното поддържане и почистване на общинската пътна мрежа при община Мизия през зимния сезон 2021/2022 г.

Вносител Стефан Каменовски – гл. специалист „ОМП“

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

С уважение,

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия

ГРАФИК-КОМИСИИ

МАТЕРИАЛИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top