Община Мизия

Официален сайт

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ ПРЕЗ 2022 г.  

П Л А Н

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МИЗИЯ ПРЕЗ 2022 г.

 

         І. М. ЯНУАРИ  
 1. Отчет за изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за второто шестмесечие на 2021 г.
 2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, 2022 г.
 3. Отчет за получените и изразходени от бюджета средства на спортните клубове за 2021 г.
 4. Отчет за изпълнение на Управленската програма на кмета на община Мизия за Мандат 2019-2023 г. за 2021 г.
 5. Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
 6. Предоставяне на имоти – общинска собственост под наем, аренда или за управление.
 7. Приемане на Програма за управление на отпадъците в община Мизия в период на действие 2021 – 2028 г.
 8. Текущи докладни.
  ІІ. М. ФЕВРУАРИ  
 1. Разглеждане и приемане Бюджет на Община Мизия за 2022 г.
 2. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2021 г.
 3. Отчет за дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2021 г.
 4. Предоставяне на общински пасища, мери и ливади на животновъди, отглеждащи пасищни животни.
 5. Информация за дейността на кметовете на кметства с. Софрониево, с. Липница, с. Крушовица и кметски наместници на с. Войводово, с. Сараево за 2021 г. /към момента на изготвяне на справката/ и щатно разписание на общината.
 6. Отчет за изпълнение на дейностите по Годишната програма за 2021 г. на ЦПЛР.
 7. Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
 8. Доклад за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в община Мизия за 2021 г.
 9. Приемане на Общинската програма за закрила на детето в община Мизия за 2022 г.
 10. Приемане на Годишен план за младежта на община Мизия за 2022 г.
 11. Предоставяне на имоти – общинска собственост под наем, аренда или за управление.
 12. Текущи докладни.
  ІІІ. М. МАРТ
 1. 1. Приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 г. – І етап
 2. Отчет на Кмета на Община Мизия за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2021 г.
 3. Информация за дейността на Полицейски участък, Мизия.
 4. Информация за дейността РСПБЗН в община Мизия.
 5. Информация за дейността на Общинската комисия по безопасност на движението.
 6. Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
 7. Предоставяне на имоти – общинска собственост под наем, аренда или за управление.
 8. Информация за състоянието и основните дейности на Дом за стари хора „Баба Марта“, с. Липница.
 9. Текущи докладни.
  ІV. М. АПРИЛ
 1. 1. Обхват и насоченост на програмите за временна трудова заетост.
 2. Отчет за изпълнението на Годишния план за развитие на социалните услуги за 2021 г.
 3. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Мизия за 2022 г.
 4. Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мизия за 2022 г.
 5. Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на децата с изявени дарби.
 6. Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
 7. Предоставяне на имоти – общинска собственост под наем, аренда или за управление.
 8. Текущи докладни.
 
 1. М. МАЙ
 2. 1. Информация за дейността на Домашен социален патронаж за 2021 г.
 3. Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
 4. Предоставяне на имоти – общинска собственост под наем, аренда или за управление.
 5. Текущи докладни.
  VІ. М. ЮНИ
 1. Отчет за работата на читалищата в община Мизия през 2021 г.
 2. Отчет за състоянието на транспортното обслужване в община Мизия.
 3. Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
 4. Предоставяне на имоти – общинска собственост под наем, аренда или за управление.
 5. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021 г.
 6. Текущи докладни.
  VІІ. М. ЮЛИ  
 1. Отчет на Кмета на Община Мизия за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2022г.
 2. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2022г.
 3. Информация за дейността и резултатите на учебните и детски заведения през учебната 2021/2022 г.
 4. Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в учебните заведения в община Мизия за учебната 2022/2023 г.
 5. Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
 6. Предоставяне на имоти – общинска собственост под наем, аренда или за управление.
 7. Текущи докладни.
  ІХ. М. СЕПТЕМВРИ
 1. Приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025г. – ІІ етап .
 2. Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета на община Мизия за 2021 г.
3 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Мизия и на сметките за средства от ЕС към 30.06.2022г.
 1. Информация за състоянието и готовността на учебните и детски заведения в община Мизия през учебната 2022/2023 г.
 2. Корекция на маломерни и слети паралелки в училищата от община Мизия.
 3. Предоставяне на имоти – общинска собственост под наем, аренда или за управление.
 4. Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
 5. Текущи докладни.
  Х. М. ОКТОМВРИ
 1. Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
 2. Предоставяне на имоти – общинска собственост под наем, аренда или за управление.
 3. Подготовка на община Мизия за зимния сезон.
 4. Текущи докладни.
    ХІ. М. НОЕМВРИ
 1. 1. Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
 2. 2. Предоставяне на имоти – общинска собственост под наем, аренда или за управление.
 3. 3. Текущи докладни.
  ХІІ. М. ДЕКЕМВРИ
 1. Одобряване на план-сметка за дейностите по събирането, извозването и депонирането на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Мизия за 2023 година.
 2. Обсъждане на проекти и предложения за Капиталова програма за 2023 г.
 3. Приемане на План за работа на Общинския съвет, график на заседанията на общинския съвет и заседанията на постоянните комисии към общинския съвет за 2023г.
 4. Приемане и обсъждане на планове за дейността на кметовете и кметските наместници в населените места на територията на община Мизия.
 5. Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
 6. Предоставяне на имоти – общинска собственост под наем, аренда или за управление.
 7. Текущи докладни.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Планът е отворен и подлежи на допълване и              корекции през цялата година.   Планът е приет с Решение № 268 по Протокол № 31/23.12.2021 г. на ОбС – Мизия.            
Scroll to Top