Община Мизия

Официален сайт

Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail: obshtinamizia@gmail.com; https://www.obshtinamizia.com

 

      Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на  Наредба за промени и допълнения на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия.

      На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 15 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата  на  община Мизия,  в  рамките  на  работното  време  от  08.00  до 17.00 часа, както и на

e-mail: obshtinamizia@gmail.com.

            Мотивите за нейното приемане са да се актуализира Наредбата в съответствие с действащото законодателство и да се актуализират стойностите на предоставяните административни и социални услуги от общинската администрация, с оглед повишаването на стойността за извършване на разходи.

       Целите, които се поставят с новата Наредба са:

       Да се приведат разпоредбите на горепосочената Наредба в съответствие с материално-правните норми на нормативен акт от по-висока степен.

       Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.

       Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

            Очаквани резултати от приемане на новата Наредба:

            Синхронизиране на Наредба №11 на Общински Съвет – Мизия с нормативни актове от по-висока степен.

      Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

     Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането  на  действащото  българско  законодателство  с регламентите  и директивите, относими към тази материя.

Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:    /п/ 

                                                                                                                                                  ВАЛЯ БЕРЧЕВА

Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

One thought on “Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

  1. Pingback: fbvideodownloader

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top