Община Мизия

Официален сайт

Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 21.04.2022г.

Изх.№ 396/15.04.2022 г.

 

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 21.04.2022г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Предложение с Вх.№603/18.03.2022г., относно Информация за дейността на Участък – Мизия при РУ – Оряхово за 2021 година.

Докладва: Станислав Георгиев – началник РУ-Оряхово

 1. Докладна записка с Вх.№ 623/12.04.2022г., относно Промяна характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на Здравна служба в с. Крушовица.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх.№ 624/12.04.2022г., относно Отдаване под наем на помещения – общинска собственост за здравни дейности.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх.№611/01.04.2022г. относно, Одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023- 2025г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист  „БФ“

 1. Докладна записка с Вх.№612/01.04.2022г., относно Приемане бюджета на Община Мизия за 2022г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“

 1. Докладна записка с Вх. 620/11.04.2022г., относно Изготвяне на експертна оценка за апартамент №4, ж.к „Лазар Драганов“, бл.А -2, ет.1, гр. Мизия

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх. №621/11.04.2022г., относно Изготвяне на експертна оценка за поземлен имот в землището на с. Липница.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх.№622/11.04.2022г., относно Отдаване под наем на имот частна общинска собственост – Масивна едноетажна сграда с площ 50 кв. в гр. Мизия.

 Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх. №619/07.04.2022г., относно Отчет за дейността на СК „Мизия“, получени и изразходени от бюджета средства за 2021г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Красимир Маринов – Председател на спортен клуб „Мизия“

 1. Докладна записка с Вх.№617/06.04.2022г., относно Свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца на 12.05.2022г.

    Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“

 1. Докладна записка с Вх.№625/13.04.2022г., относно Годишен отчет за изпълнението на програма за управление на отпадъците на община Мизия за 2021г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Невена Йорданова – гл. специалист „Екология“

 1. Докладна записка с Вх.№626/13.04.2022г., относно Приемане на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Мизия за периода 2022-2025г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Невена Йорданова – гл. специалист „Екология“

 1. Докладна записка № 627/14.04.2022г., относно Приемане на План за интегрирано развитие на Община Мизия (ПИРО) за периода 2021- 2027г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

 1. Докладна записка с Вх.№ 629/15.04.2022г., относно Приемане на Наредба за промени и допълнения в Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

 1. Предложение с Вх.№604/18.03.2022г., относно Информация за дейността на Кметство Липница за 2021г.

Докладва: Румен Шопов – кмет с. Липница

 1. Докладна записка № 628/14.04.2022г., относно Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2022 година.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

    Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“

 1. Разни

        

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

С уважение,

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия 

 

ГРАФИК - КОМИСИИ

МАТЕРИАЛИ

Scroll to Top