Община Мизия

Официален сайт

ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 6 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ

П Р О Т О К О Л

ЗА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ

  Днес, 18.04.2022г., на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, комисия, назначена със Заповед №РД.11-40/02.02.2022г. на Кмета на Община Мизия в състав:            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Лехчевска – Секретар на община Мизия и членове:              Виолета Никифорова – Юрисконсулт; Мариана Пировска – Гл. спец. «ОСиЗ»; Пенка Берчева – Гл. спец. «УТ»; Невена Йорданова – Гл. спец. «Екология»,       се събра в Заседателната зала на І-ви етаж в Община Мизия за окончателно разпределяне на пасища, мери и ливади – общинска собственост, за разглеждане на подадените към 10.03.2022 год. заявления от  собственици на регистрирани пасищни животни и за разпределяне на необходимите площи по землища. Лицата, които в Протокол от 14.02.2022г. са посочени, че имат задължения към МДТ са платили задълженията си. Подадени са 8 бр. заявления: 4 бр. заявления от лица с изтичащ срок на договора, 2 бр. заявления  за разпределяне и наемане  на пасища от новорегистрирани животновъди и 2 бр. заявления за допълнително разпределяне и наемане на пасища, вследствие на увеличаване броя на животните . Съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ: „При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок“.

  • ЕТ „Леонид Лилянов – Лео“ - Леонид Лилянов Лазаров, с.Липница, със Заявление с вх. №9400-164/02.03.2022г. Лицето притежава общо говеда – 39 бр., 61 бр. овце и 3 кози, или 43,6  животински единици. Полагат му се 654,000 дка пасища. Има сключени договори с Община Мизия за наети общински пасища и мери в размер на 548,248 дка – 3 бр. договори, от които договорът сключен през 2017г., /за 134,566 дка / изтича на 01.10.2022г. Договорът ще бъде подновен за срок от 5 год., започващ от стопанската 2022/2023 година, като допълнително се разпределят 3 бр. пасища в размер на 111,748 дка, вследствие на увеличаване броя на животните.
  • Христо Илиев Нешев, гр.Мизия, със Заявление с вх. №9400-165/02.03.2022г. Лицето притежава 211 бр. овце, или 31,65 животински единици. Полагат му се 474,750 дка пасища. Има сключени 2 договора  с Община Мизия за наети пасища и мери в размер на 396,560 дка в землището на с.Войводово, от които единият договор /ПИ №129002-156,953 дка/ е за 1 год. и изтича на 209.2022г. Другия договор е за ПИ №129075-239,607 дка и изтича на 01.10.2022г. Договорът ще бъде подновен за срок от 5 год., започващ от стопанската 2022/2023 година.
  • „Бербечелов и сие“ ЕООД - Ивайло Митков Бербечелов, с.Софрониево, със Заявление с вх. №9400-169/07.03.2022г. Лицето притежава общо 38 бр. говеда и 52 бр. овце, или 45,8 животински единици. Полагат му се 687 дка пасища. Има сключен договор с Община Мизия за наети пасища и мери в размер на 403,931 дка от 31.07.2019г. Подал е заявление за допълнително разпределяне на пасища. Разпределят му се 3 бр. пасища в размер на 117,590 дка в землището на с.Софрониево.
  • „Кунчеви“ ООД - Дилян Красимиров Кунчев, с.Липница, със Заявление с вх. №9400-174/08.03.2022г. Лицето притежава 173 бр. овце или 25,95 животински единици. Полагат му се 389,250 дка пасища. Няма сключен договор с Община Мизия за наемане на пасища и мери. Разпределят му се 45,821 дка пасища в землището на с.Липница.

 

  • Мартин Петьов Петков, с.Крушовица, със Заявление с вх. №9400-176/09.03.2022г. Лицето притежава 4 бр. коне, и 10 бр. кози или 5,5 животински единици. Полагат му се 82,500 дка пасища. Има сключен договор с Община Мизия за наети пасища и мери в размер на 82,206 дка, който изтича на 01.10.2022г. Разпределят му се 90,000 дка от имот №242001 – целия
  • 215,589 дка в землището на с.Крушовица, който се намира в непосредствена близост до животновъдния му обект. Договорът ще бъде сключен за срок от 5 год., започващ от стопанската 2022/2023 година.
  • Станчо Георгиев Маринов, с.Крушовица, със Заявление с вх. №9400-179/09.03.2022г. Лицето притежава 130 бр. овце, или 19,5 животински единици. Полагат му се 292,500 дка. Няма сключен договор с Община Мизия за наемане на пасища и мери. Разпределят му се 321,313 дка пасища в землището на с.Крушовица.
  • Георги Христов Димитров, с.Софрониево, със Заявление с вх. №9400-180/09.03.2022г. Лицето притежава 77 бр. говеда над 2 годишна възраст и 10 бр. говеда от 6 до 24 месеца, или 83,00 животински единици. Полагат му се 1245,000 дка пасища. Има сключени 3 бр. договори с Община Мизия за наети пасища и мери в размер на 967,243 дка. Подал е заявление за допълнително разпределяне на пасища. В процеса на огледа на имотите в програма КАИС, същият се отказа от наемане на допълнително разпределяне на пасища и мери.
  • Павко Иванов Маринов, с.Софрониево, със Заявление с вх. №9400-181/09.03.2022г. Лицето притежава 4 бр. говеда над 24 месеца, или 4 животински единици. Полагат му се 60,000 дка пасища. Има сключен договор с Община Мизия за наети пасища и мери в размер на 55,831 дка в землището на с.Софрониево, който изтича на 01.10.2022г. Договорът ще бъде подновен за срок от 5 год., започващ от стопанската 2022/2023 година.

  Комисията разпределя следните площи по местонахождение на животновъдните обекти, както следва:      

№ по ред   ПРАВОИМАЩО ЛИЦЕ   Животнов. обект №   Пола-гащи се площи, дка Разпределени имоти № Площ, дка НТП Землище
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ЕТ“Леонид Лилянов-Лео“ Леонид Лилянов Лазаров   4377420014 654,000 161099 161018 159001 161007 161005     110,268 24,348 63,612 19,559 28,577 246,364   пасище с. Липница
2. Христо Илиев Нешев 4804390018 474,750 129075 239,643 пасище с. Войводово
3. „Бербечелов и сие“ЕООД Ивайло Митков Бербечелов 6814800023 687,000 180004 284018 284019 72,875 26,393 18,322 117,590   пасище с. Софрониево
4. „Кунчеви“ООД Дилян Красимиров Кунчев 4377430020 389,250 161020 161024 161063 161082       18,035 14,937 7,912 4,937   45,821   пасище с.Липница
5. Мартин Петьов Петков 4020070029 82,500 242001 90,000-целия 215,589дка   пасище с.Крушовица
6. Станчо Георгиев Маринов 4020020034 292,500 131018 166006 219,179 102,134 321,313   пасище с.Крушовица
7. Георги Христов Димитров 6814860024 1245,000 Отказва се от допълнително разпределяне      
8. Павко Иванов Маринов 6814840001 60,000 000194 000147 46,524 9,315 55,839   пасище с.Софрониево

  Договора на Стойко Иванов Стойков изтича на 15.11.2022г. и тъй като същият заяви, че е продал животните си на Станчо Георгиев Маринов, договорът не му се подновява. На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ и въз основа на извършеното разпределение на имоти с начин на трайно ползване пасища и мери - общинска собственост, комисията предлага на Кмета на Община Мизия да сключи договор за наем с посочените в таблицата правоимащи лица, след заплащане на наемна цена за легитимния слой за първата стопанска година  - 5,00лв/дка , определена с Решение № 44/26.02.2012г. на Общински съвет – Мизия Настоящият протокол да се публикува на интернет страницата на Община Мизия и се обяви в съответните кметства На основание чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол, по отношение на площта на разпределените имоти, подлежи на обжалване пред Районен съд – гр.Оряхово, в 14-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Мизия, като обжалването не спира изпълнението му, освен ако съдът не разпореди друго.     КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА И  МЕРИ:         ПРЕДСЕДАТЕЛ:        /П/ /Десислава Лехчевска/  

ЧЛЕНОВЕ: 1.         

/п/ / Виолета Никифорова / .                                   

/П/ /Мариана Пировска /

/П/ /Пенка Берчева/

/П/ /Невена Йорданова/  

 

Scroll to Top