Община Мизия

Официален сайт

ЗАПОВЕД  № РД.11-165 / 26.04.2022 год. 
    На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.88, ал.1 и ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Мизия.  

НАРЕЖДАМ:

 
 1. Откривам публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 17.05.2022г. /вторник/ в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2022/2023стоп.год., на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землищата на Община Мизия, както следва:
 
Землище Час на провеждане
гр. Мизия 10:00 ч.
с. Софрониево 11:00 ч.
с. Войводово 13:00 ч.
с. Крушовица 13:30 ч.
с. Липница 14:00 ч.
с. Сараево 14:30 ч.
 
 1. Списък на земеделските земи по землища от ОПФ в Община Мизия, които ще се отдават под наем, през 2022г., са приложени в следния табличен вид:
  ЗЕМЛИЩЕ ГР. МИЗИЯ  
Имот № Кадастр. № Масив Парцел Местност Площ, дка НТП Кат. Полив-ност
000065 48043.300.65 300 65 Вълчанов геран 4.024 Дегр.орна земя 4 не
000073 48043.300.73 300 73 Вълчанов геран 4.856 Дегр.орна земя 4 не
000102 48043.12.102 12 102 Блатото 44.679 Изост.тр.нас. 4 не
000128 48043.174.128 174 128 Сеферов дол 3.973 Изост.тр.нас. 5 не
000130 48043.174.130 174 130 Сеферов дол 35.463 Дегр.орна земя 5 не
000136 48043.12.136 12 136 Долно ливаде 10.710 Изост.тр.нас. 3 не
000138 48043.12.138 12 138 Долно ливаде 26.428 Изост. орна земя. 3 не
000176 48043.12.176 12 176 Блатото 11.494 Дегр.орна земя 4 не
000181 48043.38.181 38 181 Долно ливаде 3.921 Изост.тр.нас. 4 не
000183 48043.38.183 38 183 Копривеница 4.647 Изост.тр.нас. 4 не
000185 48043.38.185 38 185 Долно ливаде 4.862 Изост.тр.нас. 7 не
000189 48043.308.189 308 189 Сараев.падини 3.244 Изост.тр.нас. 4 не
000198 48043.310.198 310 198 Късия борун 3.413 Изост.тр.нас. 6 не
000207 48043.64.207 64 207 Сараев. падини 4.312 За др. вид застр. 4 не
000224 48043.239.224 239 224 Манарк. падина 21.101 Изост.тр.нас. 4 не
000351 48043.74.351 74 351 Селановски дол 9.384 Изост.тр.нас. 6 не
000404 48043.53.404 53 404 Долно ливаде 24.660 Дегр.орна земя 3 не
000413 48043.58.414 58 413 Долно ливаде 10.551 Нива 3 не
000417 48043.58.417 58 417 Долно ливаде 6.865 Дегр.орна земя 3 не
000424 48043.38.424 38 424 Ников геран 3.570 Изост.тр.нас. 3 не
000465 48043.443.465 443 465 Качов лъг 5.073 Изост. орна земя 4 не
000501 48043.548.501 548 501 Среден връх 23.277 Изост.тр.нас. 5 не
000506 48043.198.506 198 506 Копривеница 5.859 Изост.тр.нас. 4 не
000545 48043.272.545 272 545 Гладно поле 5.832 Изост.тр.нас. 7 не
000591 48043.457.591 457 591 Косаня 13.129 Изост.тр.нас. 7 не
000592 48043.457.592 157 592 Косаня 17.379 Изост.тр.нас. 6 не
000614 48043.116.614 116 614 Припека 22.724 Изост.тр.нас. 4 не
000638 48043.539.638 539 638 Среден връх 5.400 Изост.тр.нас. 4 не
000640 48043.403.640 403 640 Селановски дол 3.582 Изост.тр.нас. 6 не
000651 48043.108.651 108 651 Голяма могила 27.357 Изост.тр.нас. 7 не
000658 48043.108.658 108 658 Голяма могила 12.816 Изост.тр.нас. 4 не
000663 48043.292.663 292 663 Припека 14.613 Изост. орна земя 4 не
000667 48043.292.667 292 667 Гръстен дол 10.543 Др. вид тр. нас. 3 не
000674 48043.562.674 562 674 Гръстен дол 2.335 Нива 4 не
000690 48043.135.690 135 690 Косаня 5.844 Изост.тр.нас. 4 не
000691 48043.135.691 135 691 Косаня 20.991 Дегр.орна земя 4 не
000700 48043.133.700 133 700 Малкия косан 3.632 Гори и храс.в ЗЗ 4 не
000713 48043.415.713 415 713 Исмаилов дол 3.315 Изост.тр.нас. 4 не
000717 48043.404.717 404 717 Исмаилов дол 12.061 Дегр.орна земя 6 не
000718 48043.404.718 404 718 Исмаилов дол 7.399 Изост.тр.нас. 6 не
000720 48043.404.720 404 720 Исмаилов дол 6.774 Изост.тр.нас. 4 не
000740 48043.127.740 127 740 Амзова падина 7.520 Изост.тр.нас. 3 не
000747 48043.405.747 405 747 Малкия косан 5.512 Дегр.орна земя 6 не
000766 48043.412.766 412 766 Балабанов дол 4.241 Нива 6 не
000813 48043.411.813 411 813 Косаня 5.679 Дегр.орна земя 3 не
000849 48043.267.849 267 849 Гладно поле 16.319 Изост.тр.нас. 4 не
000850 48043.267.850 267 850 Гладно поле 3.414 Дегр.орна земя 4 не
000858 48043.261.858 261 858 Гладно поле 9.788 Изост.тр.нас. 4 не
000916 48043.187.916 187 916 Над втори двор 7.878 Изост. орна земя 3 не
000919 48043.247.919 247 919 Преслапа 21.751 Овощ.град. 3 не
000944 48043.242.944 242 944 Бодиля 5.935 Нива 6 не
000983 48043.148.983 148 983 Попова падина 4.345 Изост.тр.нас. 5 не
094004 48043.94.4 94 4 Ореховско поле 5.501 Нива 3 не
201006 48043.201.6 201 6    Минч. воденица 4.619 Нива 4 не
210001 48043.210.1 210 1 Герена 0.380 Нива 4 не
210003 48043.210.3 210 3 Герена 3.385 Нива 4 не
214001 48043.214.1 214 1 Грапльова могила 3.965 Изост.тр.нас. 4 не
226002 48043.226.2 226 2 Бодиля 3.834 Изост.тр.нас. 4 не
244031 48043.244.31 244 31 Хумен връх 1.859 Нива 5 не
269040 48043.269.40 269 40 Герена 1.302 Нива 4 не
273001 48043.273.1 273 1 Среден връх 44.920 Изост. тр. нас. 4 не
275001 48043.275.1 275 1 Среден връх 121.844 Нива 5 не
471002 48043.471.2 471 2 Нецов дол 20.118 Дегр.орна земя 6 не
501006 48043.501.6 501 6 Ников геран 6.648 За др. вид застр. 3 не
505020 48043.505.20 505 20 Зад ушите 3.969 Изост.тр.нас. 5 не
525008 48043. 525.8 525 8 Биволарката  3.186 нива 4 не
528001 48043.528.1 528 1 Сараев. падини      3.518 За др. вид застр. 4 не
Общо:   793.522
  ЗЕМЛИЩЕ С. ВОЙВОДОВО
Имот № Кадастр. № Масив Парцел Местност Площ, дка НТП Кат. Полив-ност
120003 11853..120.3 120 3 Декарите 10.539 Нива 6 не
Общо: 10.539
  ЗЕМЛИЩЕ С. КРУШОВИЦА
Имот № Кадастр. № Масив Парцел Местност Площ, дка НТП Кат. Полив-ност
000043 40200.89.43 89 43 Край село 5.063 Нива 4 не
165022 40200.165.22 165 22 Пехчанеца 3.499 Нива 5 не
Общо: 8.562
  ЗЕМЛИЩЕ С. СОФРОНИЕВО
Имот № Кадастр. № Масив Парцел Местност Площ, дка НТП Кат. Полив- ност
000041 68148.20.41 20 41 Гладно поле 203.651 Нива 3 не
000043 68148.20.43 20 43 Гладно поле 94.931 Нива 3 не
000053 68148.20.53 20 53 Край село 5.599 Изост.тр.нас. 5 не
000056 68148.212.56 212 56 Гладно поле 29.311 Нива 3 не
000182 68148.21.182 21 182 Рога 15.566 Изост. орна земя 10 не
000183 68148.21.183 21 183 Край село 57.570 Изост.тр.нас. 10 не
000186 68148.284.186 284 186 Край село 8.959 Нива 4 не
000236 68148.200.236 200 236 Край село 3.542 Изост.тр.нас. 3 не
000256 68148.32.256 32 256 Ливадето 18.160 Дегр. орна земя 4 не
000266 68148.25.266 25 266 Кривуля 10.550 Изост.тр.нас. 10 не
000272 68148.25.272 25 272 Кривуля 8.189 Изост.тр.нас. 10 не
000273 68148.184.273 184 273 Върбака 12.287 Изост.тр.нас. 10 не
000274 68148.184.274 184 274 Върбака 4.371 Изост.тр.нас. 10 не
000276 68148.184.276 184 276 Върбака 7.407 Изост.тр.нас. 10 не
000389 68148.159.389 159 389 Въртопа 27.643 Овощ. градина 5 не
000414 68148.54.414 54 414 Поязъка 33.468 Изост.тр.нас. 4 не
000457 68148.203.457 203 457 Крешка 7.259 Овощ. градина 5 не
000462 68148.56.462 56 462 Лозята 193.985 Лозе 5 не
000465 68148.56.465 56 465 Лозята 43.524 Изост.тр.нас. 5 не
000503 68148.208.503 208 503 Пирлозите 5.572 Изост.тр.нас. 5 не
000540 68148.56.540 56 540 Лозята 16.971 Изост.тр.нас. 5 не
000544 68148.56.544 56 544 Лозята 134.612 Изост.тр.нас. 5 не
000546 68148.56.546 56 546 Лозята 72.548 Нива 5 не
000548 68148.56.548 56 548 Лозята 74.392 Изост.тр.нас. 5 не
000551 68148.56.551 56 551 Лозята 69.954 Изост.тр.нас. 5 не
000553 68148.56.553 56 553 Лозята 72.953 Овощ. градина 4 не
000554 68148.56.554 56 554 Лозята 64.283 Изост.тр.нас. 5 не
000557 68148.56.557 56 557 Лозята 136.152 Лозе 5 не
000558 68148.56.558 56 558 Лозята 208.704 Нива 4 не
000560 68148.159.560 159 560 Въртопа 9.166 Изост.тр.нас. 5 не
000576 68148.172.576 172 576 Край село 15.502 Др. вид зем. земя 4 не
000582 68148.91.582 91 582 Край село 10.658 Др. вид зем. земя 5 не
000630 68148.78.630 78 630 Край село 5.196 Изост.тр.нас. 5 не
Общо: 1682.635
  ЗЕМЛИЩЕ  С. ЛИПНИЦА
Имот № Кадастр. № Масив Парцел Местност Площ,  дка НТП Кат. Полив-ност
051004 43774.51.4 51 4 Долния прапор 5.202 Нива 4 не
137003 43774.137.3 137 3 Бърборски кривол 12.281 Нива 4 не
161029 43774.161.29 161 29 Бързината 40.461 Др.вид зем. земя 3 не
Общо: 57.944
    ЗЕМЛИЩЕ     С. САРАЕВО
Имот № Кадастр. № Масив Парцел Местност Площ, дка НТП Кат. Полив-ност
000003 65396.20.15 20 15 Над лозята 13.720 Лозе 5 не
000005 65396.20.23 20 23 Лозята 4.016 Изост. тр. нас. 7 не
000009 65396.59.43 59 43 Лозята 19.315 Лозе 5 не
000010 65396.59.39 59 39 Лозята 55.712 Лозе 5 не
000018 65396.20.18 20 18 Над лозята 4.678 Лозе 5 не
000051 65396.20.51 20 51 Сар. нерезини 6.067 Изост. тр. нас 4 не
000116 65396.136.116 136 116 Сар. борун 3.446 Изост. тр. нас 5 не
000127 65396.135.127 135 127 Ранк.падина 5.182 Изост. тр. нас 5 не
000158 65396.138.158 138 158 Лалков дол 3.980 Изост. тр. нас 7 не
020014 65396.20.14 20 14 Лозята 4.001 Нива 4 не
Общо: 120.117
 
 1. 3. Определям начална тръжна наемна цена за декар за една стопанска година в зависимост от категорията на земеделските земи, съгласно решение №181/21.12.2012г. на ОбС-Мизия, както следва:
 
Катег. III IV V VI VII VIII IX X
цена 44.00 лв 42.00 лв 40.00 лв 38.00 лв 36.00 лв 34.00 лв 32.00 лв 30.00 лв
 
 1. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30,00 /тридесет/ лева и се закупува от 29.04.2022г. до 17:00ч. на 13.05.2022г.
 2. Закупената тръжна документация се подава от кандидатите в срок от 29.04.2022г. до 17:00ч. на 16.05.2022г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.
 3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена /НТЦ/ и е платим по депозитната сметка на община Мизия: IBAN: BG 68UBBS88883312134401, ВIC: UBBSBGSF при ОББ АД – клон Враца, офис Мизия, или във всеки работен ден до 16:30ч. на касата в община Мизия, в сградата на Общинска Администрация, преди подаване на тръжната документация и трябва да бъде приложен към същата в запечатания плик.
 4. Огледа на имотите може да се извършва от 29.04.2022г. до 17:00ч. на 13.05.2022г.
 5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за имот.
 6. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношения с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
 7. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
 8. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
 9. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия и в съответните кметства, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. Контрол по  заповедта  възлагам на Секретаря на общината – Десислава Лехчевска                                                                                                                                        ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ                                                                   ЗАМ.- КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /П/                                                                               ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ /съгл. Заповед за заместв. №РД.11-161/20.04.2022г./

3 thoughts on “ЗАПОВЕД  № РД.11-165 / 26.04.2022 год. 

 1. Pingback: link
 2. Pingback: PhB Ethical Beauty

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top