Община Мизия

Официален сайт

ЗАПОВЕД №РД.11-172/ 29.04.2022г.

На основание чл.37, ал.7 от ЗОС, чл.63 от Наредба №5 на Общински съвет –  Мизия и Протокол от 28.04.2022г. на комисия от проведен публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж с площ 50,00 кв.м, върху общински терен - публична общинска собственост, УПИ XXXIII, кв.33, по плана на гр.Мизия, общ. Мизия

   

       О Б Я В Я В А М:

   

      1.За спечелил публичния търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за построяване на търговски обект с площ 50,00 кв.м, УПИ XXXIII, кв.33, по плана на гр. Мизия – „Светлина Транспорт - 76“ ЕООД, ЕИК 204380993, представлявано от Светлин Пепиев Цветков – управител на дружеството със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, обл. София, р-н Младост, ул. „Александър Малинов“ №51, Търговски център „Метро сити“, магазин Б26, при цена на правото на строеж – 495,00лв.

2.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца.

3.Спечелилият участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед и влизането й в сила е длъжен да внесе следните суми:

  • 495,00лв /четиристотин деветдесет и пет лева/, представляваща цената на правото на строеж. Сумата е платима в касата на общината или по банков път по сметка:

BG26UBBS88888412135100,

   код за вид плащане: 447000,

   BIC: UBBSBGSF при банка: “ОББ” АД, офис Мизия;

  • 9,90лв /девет лева и деветдесет ст./, представляваща 2% върху цената на правото на строеж - данък придобиване на имущество - в отдел МДТ към община Мизия или по банков път по сметка:

      BG26UBBS88888412135100,

      код за вид плащане: 442500,

      BIC:  UBBSBGSF  при банка: “ОББ” АД, офис Мизия.

4.След представяне на документи за извършени плащания да се сключи договор за учредяване право на строеж.

5.Внесеният депозит за участие от всеки участник, в размер на 45,00лв., да бъде  възстановен на участниците /спечелилия и неспечелилия/, след заплащане на цената на правото на строеж.

6.Настоящата заповед да се връчи на спечелилият участник и касиера на общината  за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Десислава Лехчевска – Секретар на Община Мизия.

 

                                                           ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

                                                                ЗАМ.- КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:      /п/

                                                                              ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ

                                                                                           /съгл. Заповед за заместв. №РД.11-161/20.04.2022г./

 

5 thoughts on “ЗАПОВЕД №РД.11-172/ 29.04.2022г.

  1. Pingback: bio ethanol burner
  2. Pingback: ufabtb
  3. Pingback: Bauc144

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top