Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Община Мизия на основание чл. 210, ал.3 от ЗУТ съобщава, че с решение на комисия по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, назначена със Заповед №  РД.08-13/09.05.2022 год. на Кмета на Община Мизия обективирано в Протокол от 10.05.2022г. е определена пазарна стойност за учредяване правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръженията на техническата инфраструктура за изграждане на „Външна кабелна линия 20 КV за присъединяване на фотоволтаична централа, с номинална мощност до 5 MWP,  находяща се в поземлен имот с номер 68148.212.87 с. Софрониево, местност „Гладно поле“ общ. Мизия и фотоволтаична централа, с номинална мощност до 5 MWP,  находяща се в поземлен имот с номер 68148.212.84 с. Софрониево, местност „Гладно поле“ общ. Мизия“, преминаващ през следните имоти общинска собственост: 48043.264.855; 48043.267.855; 48043.267.881; 48043.267.884; 48043.271.547; 48043.272.539; 48043.271.536; 48043.274.487; 48043.274.482; 48043.274.479; 48043.307.479; 68148.212.44; 68148.20.68; 68148.20.67; 68148.20.54; 68148.66.178; 68148.66.218; 68148.15.218; 68148.12.218; 68148.9.218; 68148.6.218; 68148.6.34; 68148.212.46; 11853.107.107; 11853.102.102; 11853.103.102, и през имотите Държавна собственост както следва: 48043.270.502; 48043.267.54 и 48043.282.630, по експертиза и оценка от лицензиран оценител, съгласно параметрите на представения Парцеларен план засягащ поземлените имоти на община Мизия с площ ограничена от сервитута 28 411 кв. м. в размер на 5 125,40 лв.     На основание чл. 215 от ЗУТ, решението на комисията подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.          

                                                      

                                                                                                                                                                       ВАЛЯ БЕРЧЕВА   

5 thoughts on “С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  1. Pingback: 뉴토끼
  2. Pingback: 웹툰 사이트
  3. Pingback: spin238

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top