Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Мизия на основание чл. 210, ал.3 от ЗУТ съобщава, че с решение на комисия по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, назначена със Заповед №  РД.08-14/10.05.2022 год. на Кмета на Община Мизия обективирано в Протокол от 11.05.2022г. е определена пазарна стойност за учредяване правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръженията на техническата инфраструктура за изграждане на „Подземна кабелна линия НН за захранване на ФВЦ с обща инсталирана мощност до 200 KWp, разположена в имот с УПИ IX – 501.1491, кв. 81 по плана на гр. Мизия“, преминаващ през имот общинска собственост с кадастрален № 501.9546 и обща сервитутна площ 237,3 кв.м. По експертиза и оценка от лицензиран оценител, съгласно параметрите на представения трасировъчен план, обезщетението необходимо да се заплати на община Мизия е в размер на 486,00 лв.     На основание чл. 215 от ЗУТ, решението на комисията подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.      

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                            ВАЛЯ БЕРЧЕВА   

8 thoughts on “С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  1. Pingback: ทุบตึก
  2. Pingback: DevOps Consulting

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top