Община Мизия

Официален сайт

Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 19.05.2022г.

 

 

Изх.№ 403/13.05.2022 г.

 

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                              

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 19.05.2022 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

 

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Предложение с Вх.№ 603/18.03.2022 г., относно Информация за дейността на Участък – Мизия при РУ – Оряхово за 2021 година.

Докладва: Станислав Георгиев – началник РУ-Оряхово

  1. Докладна записка с Вх.№ 644/12.05.2022 г., относно Отдаване под наем на помещение, находящо се на I-ви етаж в старото кметство на с. Софрониево за развиване на търговска дейност.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“

  1. Докладна записка с Вх.№ 645/12.05.2022 г., относно Одобряване на експертна оценка за апартамент № 4, ж.к. „Лазар Драганов“, бл. А-2, ет.1, гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“

  1. Докладна записка с Вх. № 646/12.05.2022 г., относно Одобряване на експертна оценка за поземлен имот в землището на с. Липница.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“

  1. Докладна записка с Вх.№ 647/12.05.2022 г., относно Поемане на разходите по погребение в гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и социални дейности“

  1. Докладна записка с Вх. № 648/12.05.2022 г., относно Определяне на представител от община Мизия за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и социални дейности“

  1. Докладна записка с Вх. № 649/12.05.2022 г., относно Определяне на представител от община Мизия за участие в комисията за изработване на Областна аптечна карта.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и социални дейности“

  1. Докладна записка № 643/12.05.2022 г., относно Приемане на Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2022 год.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

    Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“

  1. Разни

       

 

 

 

С уважение,

 

 

 

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия 

 

ГРАФИК - КОМИСИИ

МАТЕРИАЛИ

Scroll to Top