Община Мизия

Официален сайт

З А П О В Е Д № РД.11-202/20.05.2022 г.

На основание чл.63 от Наредба №5 на Общински съвет –  Мизия и Протокол от 17.05.2022г. на комисия от проведен публичен търг с явно наддаване, открит  със Заповед №РД.11-165/26.04.2022г. на кмета на община Мизия,  за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за   5 /пет/ стопански год. в землища в община Мизия, считано от 2022/2023 стоп. год.      

О Б Я В Я В А М:

   
1. За спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в землище гр. Мизия, Община Мизия за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2022/2023 стопанска година, за имоти, както следва: - имот с идентификатор №48043.275.1, находящ се в местност „Среден връх“, НТП „Нива“,    кат. 5, с площ от 121,844дка – участник „Енергийни Иновативни Технологии“ ЕООД, ЕИК 206356215, представлявано от Мирослав Нисторов Петров – управител на дружеството със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, обл. София, р-н Лозенец, ул. „Галичица“ №38, при наемна цена за стопанска година  – 4873,76лв 

2. Съгласно Протокола на комисията за имоти с идентификатор №48043.94.4 и №48043.273.1  е подадена Заявка само от един участник и търгът е обявен за непроведен. За имотите, за които няма подадени заявления за участие, и за тези с подадени по едно заявление за участие за имот, кметът на общината насрочва нов търг в едномесечен срок.

3. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й, пред Административен съд гр. Враца.

4. Спечелилият участник, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед е длъжен да внесе наема за 2022/2023 стоп. година по следната банкова сметка с титуляр Община Мизия: BG26UBBS88888412135100, § 444200, ВIC: UBBSBGSF при банка “ОББ” АД, офис Мизия. При не внасяне на наемната цена в посочения срок, се приема, че участникът се е отказал да я заплати и кметът на общината  насрочва нов търг в едномесечен срок.

5. Внесеният депозит за участие в търга да бъде възстановен след  изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед на спечелилият участник -  „Енергийни Иновативни Технологии“ ЕООД в размер на 487,38лв и на участник – „Голдън Фрут” ООД в размер на 2932,92лв, предвид това че за имоти с идентификатор №48043.94.4 и №48043. 273.1 са подадени само по една заявка и търгът е не проведен.

6. Депозитът на участника „Диджитал Иновейшън“ ЕООД в размер на 487,38лв не се възстановява, предвид това, че съгласно Протокола на комисията, същият не е потвърдил НТЦ.

7. Настоящата заповед да се връчи на участниците в публичния търг с явно наддаване и касиера на общината  за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Десислава Лехчевска – Секретар на община Мизия.      

                                КМЕТ НА

         ОБЩИНА МИЗИЯ:   /п/

   ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

Scroll to Top