Община Мизия

Официален сайт

З А П О В Е Д № РД.11-203/20.05.2022г.

На основание чл.63 от Наредба №5 на Общински съвет –  Мизия и Протокол от 17.05.2022г. на комисия от проведен публичен търг с явно наддаване, открит  със Заповед №РД.11-165/26.04.2022г. на кмета на община Мизия,  за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за   5 /пет/ стопански год. в землища в община Мизия, считано от 2022/2023 стоп. год.    

    О Б Я В Я В А М

    СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:

   ЗА ЗЕМЛИЩЕ С. СОФРОНИЕВО:

 

Имот № по КВС Идентиф. № Местност Площ, дка НТП Кат. Класиране – участник/ предложена наемна цена,лв/ст.год.  
000041 68148.20.41 Гладно поле 203,651 Нива 3 І-во място: „Тоев Кампо” ЕООД, с. Софрониево,                – 28674,06лв ІІ-ро място: „Булшип“ ЕООД, гр. Оряхово – 27778,00лв
000043 68148.20.43 Гладно поле 94,931 Нива 3 І-во място: „Тоев Кампо” ЕООД, с. Софрониево – 14201,68лв ІІ-ро място: „Булшип“ ЕООД, гр. Оряхово – 13783,98лв
000056 68148.212.56 Гладно поле 29,311 Нива 3 І-во място: „Тоев Кампо” ЕООД, с. Софрониево – 4513,89лв ІІ-ро място: „Екострой – 7” ЕООД, с. Софрониево – 4384,93лв
000389 68148.159.389 Въртопа 27,643 Овощна градина 5 І-во място: Денис Георгиев Димитров, с. Софрониево – 1216,29лв ІІ-ро място: Георги Христов Димитров, с. Софрониево – 1105,72лв
000546 68148.56.546 Лозята 72,548 Нива 5 І-во място: Васил Борисов Илиев, гр. Червен бряг – 11027,30лв ІІ-ро място: „Булшип“ ЕООД, гр. Оряхово – 10737,10лв
000558 68148.56.558 Лозята 208,704 Нива 4 І-во място: Георги Христов Димитров, с. Софрониево – 31556,04лв ІІ-ро място: „Булшип“ ЕООД, гр. Оряхово – 30679,49лв

 

     Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. За спечелили публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в землище с. Софрониево в Община Мизия за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2022/2023 стопанска година, определям следните участници:

 

Имот № по КВС Идентиф. № Местност Площ, дка НТП Кат. Спечелил участник при наемна цена, лв/ст.год.
000041 68148.20.41 Гладно поле 203,651 Нива 3 „Тоев Кампо” ЕООД 28674,06
000043 68148.20.43 Гладно поле 94,931 Нива 3 „Тоев Кампо” ЕООД 14201,68
000056 68148.212.56 Гладно поле 29,311 Нива 3 „Тоев Кампо” ЕООД 4513,89
000389 68148.159.389 Въртопа 27,643 Овощна градина 5 Денис Георгиев Димитров 1216,29
000546 68148.56.546 Лозята 72,548 Нива 5 Васил Борисов Илиев 11027,30
000558 68148.56.558 Лозята 208,704 Нива 4 Георги Христов Димитров 31556,04

 

2. За имотите, за които няма подадени заявления за участие, и за тези с подадени по едно заявление за участие за имот, кметът на общината насрочва нов търг в едномесечен срок.

3. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й, пред Административен съд гр. Враца.

4. Спечелилият участник, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед е длъжен да внесе наема за 2022/2023 стоп. година по  следната банкова сметка с титуляр Община Мизия: BG26UBBS88888412135100, § 444200, ВIC: UBBSBGSF при банка “ОББ” АД, офис Мизия. При не внасяне на наемната цена в посочения срок, се приема, че участникът се е отказал да я заплати и кметът на общината предлага имота на участника, класиран на второ място, по предложената от него цена.

5. Внесените депозити за участие в търга да бъдат възстановени на спечелилите и неспечелилите участници, след  изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед.

6. Настоящата заповед да се връчи на участниците в публичния търг с явно наддаване и касиера на общината  за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Десислава Лехчевска – Секретар на община Мизия.            

                                                                                                                     КМЕТ НА

                                                                                                                                                       ОБЩИНА МИЗИЯ:   /п/

   ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

Scroll to Top