Община Мизия

Официален сайт

З А П О В Е Д № РД.11-204/20.05.2022г.

На основание чл.63 от Наредба №5 на Общински съвет –  Мизия и Протокол от 17.05.2022г. на комисия от проведен публичен търг с явно наддаване, открит  със Заповед №РД.11-165/26.04.2022г. на кмета на община Мизия,  за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за   5 /пет/ стопански год. в землища в община Мизия, считано от 2022/2023 стоп. год.

    О Б Я В Я В А М

    СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:

 

   ЗА ЗЕМЛИЩЕ С.ЛИПНИЦА:

Имот № по КВС Идентиф. № Местност Площ, дка НТП Кат. Класиране – участник/ предложена наемна цена, лв/ст. год.
137003 43774.137.3 Бърборски кривол 12,281 Нива 4 І-во място: ЕТ „Леонит Лилянов-ЛЕО“,        с. Липница – 567,38лв ІІ-ро място: Леонардо Леонидов Лазаров, с. Липница – 515,80лв

     Н А Р Е Ж Д А М:

      1.За спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в землище с. Липница, Община Мизия за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2022/2023 стопанска година, за имоти, както следва:

- имот с идентификатор №43774.137.3, находящ се в местност „Бърборски кривол“, НТП „Нива“, кат. 4, с площ от 12,281дка – определям участник ЕТ „Леонит Лилянов-ЛЕО“, ЕИК 106027966, представлявано от Леонид Лилянов Лазаров – управител на дружеството със седалище и адрес на управление: с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца, ул. „Никола Вапцаров“ №20, при наемна цена за стопанска година  – 567,38лв.

  1. За имотите, за които няма подадени заявления за участие, или има подадени по едно заявление за участие за имот, търгът се обявява за непроведен и кметът на общината насрочва нов търг в едномесечен срок.

3.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й, пред Административен съд гр. Враца.

4.Спечелилият участник, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед е длъжен да внесе наема за 2022/2023 стоп. година по следната банкова сметка с титуляр Община Мизия:

BG26UBBS88888412135100, § 444200, ВIC: UBBSBGSF при банка “ОББ” АД, офис Мизия.

При не внасяне на наемната цена в посочения срок, се приема, че участникът се е отказал да я заплати и кметът на общината предлага имота на участника, класиран на второ място, по предложената от него цена.

            4.Внесените депозити за участие в търга да бъдат възстановени на спечелилите и неспечелилите участници, след  изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед.

5.Настоящата заповед да се връчи на участниците в публичния търг с явно наддаване и касиера на общината  за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Десислава Лехчевска – Секретар на община Мизия.

                                КМЕТ НА

         ОБЩИНА МИЗИЯ:   /п/

   ВАЛЯ БЕРЧЕВА

5 thoughts on “З А П О В Е Д № РД.11-204/20.05.2022г.

  1. Pingback: additional reading
  2. Pingback: website link

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top