Община Мизия

Официален сайт

З А П О В Е Д №РД 11-213/23.05.2022 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.16, ал.1  от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Решение №315/21.04.2022г. на ОбС-Мизия  

НАРЕЖДАМ:

 
 1. На 14.06.2022г. (вторник) от 14:00ч в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на масивна едноетажна сграда – автоспирка «Косаня», с площ 50,00 кв.м, находяща се в имот с кад. №1832, кв. 77, УПИ I, гр. Мизия, - частна общинска собственост, с акт за собственост № 753/24.08.2011г., за търговски цели за срок от 5 /пет/ години.
 2. Определям начална тръжна наемна цена 100,00 лв./месечно (без ДДС), съгласно Тарифата за наемни цени към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
 3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер 30,00 лв. /тридесет лева/ и се закупува от 27.05.2022г. до 17:00ч. на 10.06.2022г.       
 4. Закупената тръжна документация се подава от кандидатите в срок от 27.05.2022г. до 17:00ч. на 13.06.2022г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.
 5. Депозит за участие в размер на 10,00 лв - 10% от началната тръжна цена /НТЦ/, е платим по депозитната сметка на община Мизия: IBAN: BG 68UBBS88883312134401, ВIC: UBBSBGSF при ОББ АД – клон Враца, офис Мизия, или във всеки работен ден до 17:00ч. на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация, преди подаване на тръжната документация и трябва да бъде приложен към същата в запечатания плик.
 6. Огледа на обекта ще се извършва от 27.05.2022г. до 17:00ч. на 10.06.2022г
 7. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
 8. До участие в търга не се допускат лица, които имат изискуеми задължения спрямо общината или с акт издаден от общински орган е констатирано нарушение на актовете издадени от длъжностно лице от общината, кмета на общината или общински съвет-Мизия.
 9. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
 10. Поименния състав на комисията, ще се определи със заповед, издадена в деня на търга и ще се състои от четирима членове, един от които юрист и един икономист, която да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
 11. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. Контрол по  заповедта  възлагам на Секретаря на общината – Десислава Лехчевска.      

                                                                                                                           КМЕТ НА

                                                                                                                                                    ОБЩИНА МИЗИЯ:  /п/

                                                                                                                                                                                         ВАЛЯ БЕРЧЕВА

3 thoughts on “З А П О В Е Д №РД 11-213/23.05.2022 г.

 1. Pingback: Buy MacBook Pallet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top