Община Мизия

Официален сайт

З А П О В Е Д № РД 11-212/23.05.2022 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1  от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия, Решение №282/24.02.2022г. на ОбС-Мизия, при спазване на всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки  

НАРЕЖДАМ:

 
 1. На 14.06.2022г. (вторник) от 11:00ч в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на помещение с площ 21,20 кв.м, находящо се в Масивна сграда /50,00 кв.м/ - автоспирка - публична общинска собственост, в кв.24, по плана на гр.Мизия, общ. Мизия, за търговски цели, за срок от 5 /пет/ години.
 2. Определям начална тръжна наемна цена 53,00лв./ петдесет и три лв./ месечно (без ДДС), съгласно Тарифата за наемни цени към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
 3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер 30,00 лв. /тридесет лева/ и се закупува от 27.05.2022г. до 17:00ч. на 10.06.2022г.       
 4. Закупената тръжна документация се подава от кандидатите в срок от 27.05.2022г. до 17:00ч. на 13.06.2022г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.
 5. Депозит за участие в размер на 5,30 лв - 10% от началната тръжна цена /НТЦ/, е платим по депозитната сметка на община Мизия: IBAN: BG 68UBBS88883312134401, ВIC: UBBSBGSF при ОББ АД – клон Враца, офис Мизия, или във всеки работен ден до 17:00ч. на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация, преди подаване на тръжната документация и трябва да бъде приложен към същата в запечатания плик.
 6. Огледа на обекта ще се извършва от 27.05.2022г. до 17:00ч. на 10.06.2022г.       
 7. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
 8. До участие в търга не се допускат лица, които имат изискуеми задължения спрямо общината или с акт издаден от общински орган е констатирано нарушение на актовете издадени от длъжностно лице от общината, кмета на общината или общински съвет-Мизия.
 9. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
 10. Поименния състав на комисията, ще се определи със заповед, издадена в деня на търга и ще се състои от четирима членове, един от които юрист и един икономист, която да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
 11. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. Контрол по  заповедта  възлагам на Секретаря на общината – Десислава Лехчевска.      

                                                                                                 КМЕТ НА

                                                                                                                            ОБЩИНА МИЗИЯ:  /п/

                                                                                                                                                                      ВАЛЯ БЕРЧЕВА

4 thoughts on “З А П О В Е Д № РД 11-212/23.05.2022 г.

 1. Pingback: Trust bet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top