Община Мизия

Официален сайт

Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 02.06.2022г.

Изх.№ 409/30.05.2022 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                              

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 02.06.2022 г.  /четвъртък/  от 16:45 часа в Залата на Общински съвет Мизия, ет. 1, при следния

 

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Докладна записка с Вх.№ 660/27.05.2022 г., относно Свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД-Враца на 21.06.2022 г./вторник/

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“

  1. Разни

       

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател на ОбС Мизия

 

 

 

 

ГРАФИК - КОМИСИИ

МАТЕРИАЛИ

Scroll to Top