Община Мизия

Официален сайт

З А П О В Е Д №РД 11-245/10.06.2022 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия, Решение №327/19.05.2022г. на ОбС-Мизия  

НАРЕЖДАМ:

 
 1. На 29.06.2022г. (сряда) от 10:00ч в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на поземлен имот с идентиф. №43774.78.3 - площ 2 399,00 кв.м., НТП «Друг вид земеделска земя», 6 кат., местност «Припека», находящ се в землище с.Липница, общ.Мизия, обл.Враца.
 2. Определям начална тръжна цена /НТЦ/:
- 1 440,00 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет лева/, за имот с идентиф. №43774.78.3.
 1. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер 50,00 лв. /петдесет лева/ и се закупува от 14.06.2022г. до 17:00ч. на 27.06.2022г.       
 2. Закупената тръжна документация се подава от кандидатите в срок от 14.06.2022г. до 17:00ч. на 28.06.2022г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация в запечатан плик.
 3. Депозит за участие в размер на 144,00 лв - 10% от началната тръжна цена /НТЦ/, е платим по депозитната сметка на община Мизия: IBAN: BG 68UBBS88883312134401, ВIC: UBBSBGSF при ОББ АД – клон Враца, офис Мизия, или във всеки работен ден до 16:30ч. на касата в община Мизия, в сградата на Общинска Администрация, преди подаване на тръжната документация и трябва да бъде приложен към същата в запечатания плик.
 4. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
 5. До участие в търга не се допускат лица, които имат изискуеми задължения спрямо общината или с акт издаден от общински орган е констатирано нарушение на актовете издадени от длъжностно лице от общината, кмета на общината или общински съвет-Мизия.
 6. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за покупко-продажба, като част от нея.
 7. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
 8. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия и в съответното кметство, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. Контрол по  заповедта  възлагам на Секретаря на общината – Десислава Лехчевска.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                               ЗА  КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

                                                                                                                                                                               ЗАМ. КМЕТ НА  ОБЩИНА МИЗИЯ:  /п/

                                                                                                                                                                                                                                                         ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ

 

                                                                  /съгл. Заповед за заместв. №РД.11-232/03.06.2022г./

 

4 thoughts on “З А П О В Е Д №РД 11-245/10.06.2022 г.

 1. Pingback: hihuay

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top