Община Мизия

Официален сайт

Съобщение за изготвен проект за изменение на Наредба № 33
Проект на Наредба за приемане на нова Наредба № 33 за условията и реда за  записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Мизия и отмяна на Наредба № 30 за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Мизия    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА 3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012, e-mail: obshtinamizia@gmail.com; https://www.obshtinamizia.com        

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за приемане на нова Наредба № 33 за условията и реда за  записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Мизия и отмяна на Наредба № 30 за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Мизия. На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата  на  община Мизия,  в  рамките  на  работното  време  от  08.00  до 17.00 часа, както и на e-mail: obshtinamizia@gmail.com.  

  1. Причините, които налагат отмяната на действащата Наредба №30 за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Мизия и приемането на  нова Наредба № 33 за условията и реда за  записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Мизия са:
Във връзка с изискванията на чл. 59, ал. 1 и Раздел II. Постъпване и преместване в детската градина на Закона за предучилищно и училищно образование с Решение № 129 от 28.07.2016г. Общински съвет - Мизия е приел Наредба № 30 за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Мизия. Считано от 01.04.2022г. таксите на децата в детски ясли и детски градини не се поемат от родителите и се финансират от държавата, съгласно §5, 6 и 7 от 29 Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Съгласно чл. 53 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове „Органът, на който е възложено изпълнението на акта или до чието ведомство той се отнася, организира след влизането му в сила периодично проучване на резултатите от неговото прилагане.“ За резултатите от прилагането на нормативния акт се прави доклад, в който се предлагат и промени на уредбата, ако са необходими. При фактическото прилагане разпоредбите на Наредбата се констатират пропуски и неточности, свързани с ефективното изпълнение на дейността по приема, както и неговата прозрачност. Наредбата е нефункционална и незаконосъобразна, което налага нейното актуализиране  с материално-правните норми на нормативен акт от по-висока степен. Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗНА „Отменяване на закон и неговото заместване с нов, който се отнася до същата материя, се допуска само ако промените са многобройни и важни“.
  1. Цели, които се поставят с отмяната на действащата Наредба № 30 за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Мизия и приемането на нова Наредба № 33 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Мизия.
  С прилагането на Наредбата се цели привеждането й в съответствие с Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия и също така с нормативните актове от по-висока степен и с държавната политика за цялостно отпадане на таксите и целенасочена подкрепа на децата и семействата.  
  • Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба
Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
  1. Очаквани резултати от приемане на новата Наредба
Съответствие на действащата организация и практика при записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията община Мизия с изискванията на нормативните актове от по-висша степен и да бъде осигурена цялостна защита на личните данни.
  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
  Съответствието на Наредбата с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Изготвения проект на нова Наредба не противоречи на нормите на Европейския съюз.                                                                                      
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:                                                                                                    ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ

/Съгл. Заповед № РД.11-306/08.07.2022г. на Кмета на Община Мизия/

Scroll to Top