Община Мизия

Официален сайт

Съобщение за проект на Наредба № 5

Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА 3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012, e-mail: obshtinamizia@gmail.com; www.miziabg.com        

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на  Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия.   На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата  на  община Мизия,  в  рамките  на  работното  време  от  08.00  до 17.00 часа, както и на e-mail: obshtinamizia@gmail.com.              

Причини, които налагат приемането на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия (НРПУРОИ): При изработването на проекта на Наредба изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са спазени принципите на необходимост, обоснованост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

  1. Принцип на необходимост: Необходимост от съответствие на подзаконовия нормативен акт (наредбата) със законосъобразно провеждане на процедури по отношение на управлението на имоти – общинска собственост.
  2. Принцип на обоснованост: Възникващи противоречия при прилагане на НРПУРОИ в текстове, които са непълни и/или си противоречат.
  3. Принцип на съгласуваност: Наличието на противоречие при прилагането на НРПУРОИ е основание за оспорването на издаваните въз основа на същия актове във времето, което създава правна несигурност.
  4. Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: При прилагането на НРПУРОИ се засягат права на собственост (частна и общинска) и наличието на противоречиви разпоредби би могло да доведе до проблеми при упражняване правото на управление на собствеността.

         Целите, които се поставят с новата Наредба са: Установяване на законосъобразни и целесъобразни процедури по отношение на управлението на имоти – общинска собственост.  

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба. Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.            

Очаквани резултати от приемане на новата Наредба: Преодоляване на противоречивите разпоредби на Наредбата и провеждане на законосъобразни и целесъобразни процедури по отношение на управлението на имоти – общинска собственост.        

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.                                                                                              

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ                                                                                      

НА ОБЩИНА МИЗИЯ:                                                                                  

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ

/Съгл. Заповед № РД.11-232/03.06.2022г. на Кмета на Община Мизия/  

 

Scroll to Top