Община Мизия

Официален сайт

З А П О В Е Д №РД.11-261/15.06.2022г.
На основание чл.63, ал.2 от Наредба №5 на Общински съвет –  Мизия и  Протокол от 14.06.2022г. на комисия от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на масивна едноетажна сграда – автоспирка «Косаня»,  с площ 50,00 кв.м, находяща се в имот с кад. №1832, кв. 77, УПИ I, гр. Мизия, - частна общинска собственост, за търговски цели за срок от 5 /пет/ години.      

       О Б Я В Я В А М:

1.За спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на горепосочената сграда – ЕТ „Росица Николова - Виктория“, ЕИК 200221634, представляван от управител – Росица Йорданова Николова, със седалище и адрес на управление: гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, ул. „Ал. Якимов“ №49, бл.9, вх. Б, ет.5, ап.28, с наемна цена от 110,00 лв/месечно без ДДС, окончателна наемна цена – 132,00лв с начислен ДДС. 2.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца. 3.Спечелилият участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване е длъжен да внесе дължимия наем за текущия месец, считано от датата на подписване на договора за наем,  в касата на Общината или по банков път по сметка BG26UBBS88888412135100, § 444100, BIC  UBBSBGSF  при банка ОББ АД – клон Враца, офис Мизия. 4.Внесеният депозит за участие в търга да бъде възстановен на спечелилия и неспечелилия участник. 5.Настоящата заповед да се връчи на участниците в публичния търг с явно наддаване  и касиера на общината  за сведение и изпълнение.   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Десислава Лехчевска – секретар на Община Мизия.          

                                                  ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

                             ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/

                                                                               ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ

                                          /съгл. Заповед за заместв. №РД.11-232/03.06.2022г./

4 thoughts on “З А П О В Е Д №РД.11-261/15.06.2022г.

  1. Pingback: super kaya slot
  2. Pingback: More Bonuses

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top