Община Мизия

Официален сайт

З А П О В Е Д №РД.11-262/15.06.2022г.
 

На основание чл.63, ал.2 от Наредба №5 на Общински съвет –  Мизия и  Протокол от 14.06.2022г. на комисия от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 21,20 кв.м, находящо се  в Масивна  сграда /50,00кв.м/ - автоспирка     -публична общинска собственост, в кв. 24, по плана на гр.Мизия, общ. Мизия за търговски цели, за срок от 5 /пет/ години.

   

       О Б Я В Я В А М:

   

1.За спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на горепосоченото помещение – „Бонира“ ЕООД гр.Мизия ул.“3-ти март“№10 с наемна цена от 58,30 лв.месечно, окончателна наемна цена – 69,96лв. с начислен ДДС. 2.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца. 3.Спечелилият участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване е длъжен да внесе дължимия наем за текущия месец, считано от датата на подписване на договора за наем,  в касата на Общината или по банков път по сметка BG26UBBS88888412135100, § 444100, BIC  UBBSBGSF  при банка ОББ АД – клон Враца, офис Мизия. 4.Внесеният депозит за участие в търга да бъде възстановен на спечелилия и неспечелилия участник. 5.Настоящата заповед да се връчи на участниците в публичния търг с явно наддаване  и касиера на общината  за сведение и изпълнение.   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Десислава Лехчевска – секретар на Община Мизия.            

                                                                                                                  ЗА   КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

                                                                                                                  ЗАМ.- КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:/п/

                                                                                                                                                                                               ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ

/съгл.Заповед за зам.№РД 11-232/03.06.2022г/.

12 thoughts on “З А П О В Е Д №РД.11-262/15.06.2022г.

  1. Pingback: Buy pistols online
  2. Pingback: bio ethanol burner
  3. Pingback: casino
  4. Pingback: casino

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top