Община Мизия

Официален сайт

Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 23.06.2022г.

Изх.№419/17.06.2022 г.

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 23.06.2022 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

 

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2.Вх.№ 670/14.06.2022г., относно Отчет за дейността на НЧ „Христо Ботев-29“ с. Войводово

Докладна записка от Красимир Бонев – Председател на НЧ „Христо

Ботев -29“ с. Войводово

Докладва: Красимир Бонев – Председател на НЧ „Христо Ботев -29“

с. Войводово

3.Вх.№ 664/14.06.2022г., относно Отчет за дейността на НЧ „ Отец Паисий – 1927 – Липница“ с. Липница

Докладна записка от Румен Шопов – Председател на  НЧ „ Отец Паисий –

1927 – Липница“ с. Липница

Докладва: Румен Шопов – Председател на  НЧ „ Отец Паисий – 1927 –

Липница“ с. Липница

4.Вх. № 665/14.06.2022г., относно Отчет на НЧ „ Просвета – 1915“ – гр. Мизия

Докладна записка от Вълчо Златанов – Председател на НЧ „ Просвета –

1915“ – гр. Мизия

Докладва: Вълчо Златанов – Председател на НЧ „ Просвета – 1915“ –

гр. Мизия

5.Вх. №671/14.06.2022г., относно Отчет на НЧ „ Просвета 1899“ с. Крушовица

Докладна записка от Цветанка Дамянова – Председател на НЧ „

Просвета 1899“ с. Крушовица

Докладва: Цветанка Дамянова – Председател на НЧ „ Просвета 1899“ с. Крушовица

6.Вх.№ 673/15.06.2022г., относно Отчет за дейността на Народно

читалище  „Пробуда 1927 Софрониево“ за 2021г. и творчески сезон

2021-2022г.

Докладна записка от Теменужка Желязкова – Председател на

читалищното настоятелство на НЧ „Пробуда 1927 Софрониево“

Докладва: Теменужка Желязкова – Председател на

читалищното настоятелство на НЧ „Пробуда 1927 Софрониево“

7.Вх.№672/14.06.2022г., относно Удължаване срока на възлагане на задължение за обществена услуга –  «Патронажна грижа», предоставяна по проект BG05M9OP001-6.002-0154 „Патронажна грижа +в община Мизия“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Докладна записка от Цветан Василев-  Зам. – кмет на община  Мизия, за кмет съгл. Заповед за заместв. №РД.11-232/03.06.2022г.    

Докладва: Валерия Цурова – гл.експ. «З и СД»

  1. Вх. № 666/14.06.2022г., относно Изготвяне на експертна оценка за имот в регулацията на с. Войводово

Докладна записка от Цветан Василев-  Зам. – кмет на община Мизия,  за кмет съгл. Заповед за заместв. №РД.11-232/03.06.2022г.

Докладва: Пенка Берчева - Гл. спец. ”УТ”

9.Вх. № 667/14.06.2022г., относно Отдаване под наем на терен в гр.

Мизия – част от имот с идентификатор №48043.501.655, частна

общинска собственост за временно складиране на метали /вторични

суровини/ от г-н Христо Тодоров Пировски.

Докладна записка от Цветан Василев-  Зам. – кмет на община

Мизия,  за кмет съгл. Заповед за заместв. №РД.11-232/03.06.2022г.

Докладва: Мариана Пировска -  гл .спец. «ОСЗ»

10.Вх. № 668/14.06.2022г., относно Изготвяне на експертна оценка за апартамент №14, бл.6, Вх. А, ет.4, ул. „Александър Якимов“ №55, гр. Мизия

Докладна записка от Цветан Василев-  Зам. – кмет на община Мизия,  за кмет съгл. Заповед за заместв. №РД.11-232/03.06.2022г.

Докладва: Мариана Пировска -  гл .спец. «ОСЗ»

 

11.Вх.№ 669/14.06.2022г., относно Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021г.

Докладна записка от Цветан Василев-  Зам. – кмет на община Мизия, за кмет съгл. Заповед за заместв. №РД.11-232/03.06.2022г.

Докладва: Пенка Берчева - Гл. спец. ”УТ”

 

  1. Разни

С уважение,

САШКА НАЧАЛНИШКА /п/

Зам.- Председател на ОбС Мизия

График-комисии

ДЗ Материали

7 thoughts on “Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 23.06.2022г.

  1. Pingback: Bau14c
  2. Pingback: find more
  3. Pingback: fuckboy

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top