Община Мизия

Официален сайт

З А П О В Е Д – № РД.11-275/21.06.2022г.

З А П О В Е Д

№ РД.11-275/21.06.2022г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мизия, Решение №191 от 24.03.2021г. на Общински съвет – Мизия, обективирано в Протокол №19/24.03.2021г. и във връзка с Решение № 90 от 04.03.2022г., постановено по административно дело № 568/2021г. по описа на Административен съд – Враца,

НАРЕЖДАМ:

1. В изпълнение на дадените указания, съгласно Решение № 90 от 04.03.2022г., постановено по административно дело № 568/2021г. по описа на Административен съд – Враца, да се продължи тръжна процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти:  УПИ IV, кад №300 с площ 680,00 кв.м,  УПИ V, кад №300 с площ 680,00 кв.м и  УПИ VI, кад. № 300 с площ 1000,00 кв.м, находящи се в кв. 116а, по плана на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, обявен със Заповед №РД.11-212/20.04.2021г. на Кмета на Община Мизия. 2. Определям тръжната процедура, описана в т. 1, да се проведе на 30.06.2022г. от 14:00ч. в зала 311 на Общинска администрация - гр. Мизия. 3. Определям начална тръжна цена /НТЦ/: - 2550,00лв /Две хиляди петстотин и петдесет лева/ - за имот УПИ ІV, кад №300; - 2550,00лв / Две хиляди петстотин и петдесет лева / - за имот УПИ V, кад №300; - 3700,00лв /Три хиляди и седемстотин лева / - за имот УПИ VІ, кад. № 300. Посочената НТЦ е без ДДС. 4. Определям стъпката за наддаване в размер на 10% от НТЦ. 5. Начин на плащане – в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил, спечелилият кандидат следва да внесе пълната сума и дължимите данъци и такси и да се яви за сключване на договор. 6. Да се изпрати копие от настоящата заповед на заинтересованите лица и да бъде публикувана в ежедневен вестник, на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия и в кметство с.Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване. Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. Контрол по заповедта възлагам на Секретаря на общината – Десислава Лехчевска.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/

ВАЛЯ БЕРЧЕВА

2 thoughts on “З А П О В Е Д – № РД.11-275/21.06.2022г.

  1. Pingback: find more info

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top