Община Мизия

Официален сайт

З А П О В Е Д №РД.11-291/30.06.2022г.

З А П О В Е Д

№РД.11-291/30.06.2022г.

На основание чл.63,  от Наредба №5 на Общински съвет –  Мизия и  Протокол от

29.06.2022г. на комисия от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под

наем на помещение с площ 13,68 кв.м, находящо се на I-ви етаж,  в старото кметство на с.Софрониево, община Мизия,област Враца  за търговски цели, за срок от 5 /пет/ години.

   

       О Б Я В Я В А М:

   

            1.За спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на горепосоченото помещение – „Евростил 2020“ ЕООД ЕИК 206123353, представлявано от Роксена Росенова Ангелова- управител на дружеството със седалище и адрес: с. Крушовица ,  общ. Мизия, обл. Враца, ул. “Минко Костадинов“№79 с наемна цена от 22,57 лева/ месечно, окончателна наемна цена – 27,08лв. с начислен ДДС.

2.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца. 3.Спечелилият участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване е длъжен да внесе дължимия наем за текущия месец, считано от датата на подписване на договора за наем,  в касата на Общината или по банков път по сметка BG26UBBS88888412135100, § 444100, BIC  UBBSBGSF  при банка ОББ АД – клон Враца, офис Мизия. 4.Внесеният депозит за участие в търга да бъде възстановен на спечелилия и неспечелилия участник. 5.Настоящата заповед да се връчи на участниците в публичния търг с явно наддаване  и касиера на общината  за сведение и изпълнение.   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Десислава Лехчевска – секретар на Община Мизия.          

                                                                                         КМЕТ НА

                                                                                         ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/

                                                                 

                           ВАЛЯ БЕРЧЕВА

4 thoughts on “З А П О В Е Д №РД.11-291/30.06.2022г.

  1. Pingback: KS Pod Max
  2. Pingback: pgslot
  3. Pingback: cornhole

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top