Община Мизия

Официален сайт

З А П О В Е Д № РД. 11-292/30.06.2022г.
На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.34, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и  Протокол от 29.06.2022г. на комисия, определена със Заповед №РД.11-285/29.06.2022г., за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба  на поземлен имот с идентиф. №43774.78.3 - площ 2 399,00 кв.м., НТП «Друг вид земеделска земя», 6 кат., местност «Припека», находящ се в землище с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца. .                                       

О Б Я В Я В А М:

 

1. За спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот – „Кунчеви“ ООД, ЕИК 106615535, представлявано от Дилян Красимиров Кунчев – управител на дружеството със седалище и адрес на управление: с. Липница, общ. Мизия, обл. Враца, ул. „Дунав“ №8, с продажна цена 2016,00 лв.

  1. Спечелилият участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед и влизането й в сила, е длъжен да внесе следните суми:
  • 2016,00лв /две хиляди и шестнадесет лева/, представляваща продажната цена за имота. Сумата е платима по банков път по сметка: BG26UBBS88888412135100, код за вид плащане: 445600, BIC: UBBSBGSF при банка: “ОББ” АД, офис Мизия;
  • 40,32лв /четиридесет лева и тридесет и две ст./, представляваща 2% върху продажната цена на имота -  данък придобиване на имущество - в отдел МДТ към община Мизия или по банков път по сметка: BG26UBBS88888412135100, код за вид плащане: 442500, BIC: UBBSBGSF при банка: “ОББ” АД, офис Мизия
  •  120,00лв /сто и двадесет лева/, представляваща разхода за изготвената лицензирана оценка за имота и е дължима съгласно чл.44, ал.2  от Наредба № 5 на ОбС-Мизия. Сумата се внася  в касата на община Мизия, или по банков път по сметка:  BG07UBBS88883112134400,  BIC:  UBBSBGSF  при банка: “ОББ” АД, офис Мизия
  1.  3. След представяне на документи за извършени плащания да се сключи договор за покупко-продажба.
  2. Внесеният депозит за участие от всеки участник, в размер по 144,00 лв., да бъде възстановен на  участниците /спечелилия и неспечелилия/, след заплащане на продажната цена.
  3.  5. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца.
  4.   Настоящата заповед да се връчи на спечелилите участници и касиера на общината за сведение и изпълнение.
  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Десислава Лехчевска – Секретар на Община Мизия.    

                                                                          КМЕТ НА

                                                                                   ОБЩИНА МИЗИЯ:/п/

                                                                                                                        ВАЛЯ БЕРЧЕВА

3 thoughts on “З А П О В Е Д № РД. 11-292/30.06.2022г.

  1. Pingback: dk7

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top