Община Мизия

Официален сайт

Решения от №324 до №331 Протокол №37 от 19.05.2022г.
Решение №324 Приема Информация за дейността на Участък – Мизия при РУ – Оряхово за 2021 година.
Решение №325 Дава съгласието си да бъде отдадено под наем помещение с площ 13,68 кв.м,  находящо се на I-ви етаж в старото кметство на с. Софрониево за търговски цели, чрез публичен търг с явно наддаване при условията на Наредба № 5 на Общински съвет - Мизия, за срок от 5 години.
Решение №326 1.           На основание чл. 31, ал. 4 от Наредба № 6 За реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища в община Мизия, Общински съвет – Мизия одобрява изготвената експертна оценка, определила пазарната стойност на следната недвижима собственост: Апартамент № 4, ж.к. „Лазар Драганов“, бл. А-2, ет. 1 , гр. Мизия, с АОС №548/05.02.2008 г., адекватна на състоянието му и пазарни условия на стойност  3 400,00 лв. /три хиляди и четиристотин  лева/. 2.           На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет-Мизия определя пазарни цени за продажба на имота и възлага на кмета на общината, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, да открие процедура за продажба на имота, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, с начална тръжна цена – пазарната оценка.
Решение №327 1.           На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба № 5 За реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия, Общински съвет – Мизия одобрява изготвената експертна оценка, определила пазарната стойност на следната недвижима собственост: ПИ с индентиф. №43774.78.3, НТП „Друг вид земеделска земя“, вид територия: Земеделска, с площ 2 399,00 кв.м., категория на земята 6, местност „Припека“, номер по предходен план – КВС:078003, с АОС№2473/22.03.2022г., адекватна на състоянието му и пазарни условия на стойност  1 440,00 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет лева/. 2.           На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет-Мизия определя пазарни цени за продажба на имота и възлага на кмета на общината, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, да открие процедура за продажба на имота, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, с начална тръжна цена – пазарната оценка.
Решение №328 Сумата от 400,00лв. да се покрие от Бюджета на Община Мизия, параграф 4214 – Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.
Решение №329 1.     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, определя Валерия Иванова Цурова на длъжност ”Здравеопазване и социални дейности” да представлява Община Мизия за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта. 2.     Упълномощава представителя на община Мизия да участва във вземането на решения по лична преценка, с оглед защита интересите на община Мизия.
Решение №330 1.        На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 227б, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, определя Валерия Иванова Цурова на длъжност ”Здравеопазване и социални дейности” да представлява Община Мизия за участие в комисията за изработване на Областна аптечна карта. 2.        Упълномощава представителя на община Мизия да участва във вземането на решения по лична преценка, с оглед защита интересите на община Мизия.
Решение №331 Приема Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби  на деца с изявени  дарби през 2022 год.

One thought on “Решения от №324 до №331 Протокол №37 от 19.05.2022г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top